Odlomak

Posebna odgovornost roditelja

Ako dužnost nadzora nad maloletnim licem ne leži na roditeljima, već na nekom drugom licu, oštećeni ima pravo da zahteva naknadu od roditelja, kada je šteta nastala usled lošeg vaspitanja maloletnika, loših primera ili porodičnih navika koje su mu roditelji dali, ili se i inače šteta može upisati u krivicu roditeljima.
Lice na kome u ovom slučaju leži dužnost nadzora ima pravo tražiti od roditelja da mu naknade isplaćeni iznos ako je ono isplatilo naknadu oštećeniu.

Odgovornost na osnovu pravičnosti

U slučaju štete koju je prouzrokovalo lice koej za nju nije odgovorno, a naknada štete se ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim, sud može, kada to pravičnos zahteva, a naročito s obzirom na materijalno stanje štetnika i oštećenia, osuditi štetnika da naknadi štetu, potpuno ili delimično.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Obligaciono pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari