Odlomak

Osiguranje zavisi od njegovih klijenata, koji su svjesni opasnosti s kojima se njihova imovina suoĉava, zbog kompliciranih poslovnih procesa, neočekivanih prirodnih promjena, nenamjernih akcija i nesretnih dogadjaja, koji se ne mogu izbjeći ĉak i ako se poduzmu sve sigurnosne mjere. Osiguravajuća društva moraju osigurati profitabilno poslovanje koje će biti prilagodjeno njihovim klijentima, jer se prodaja osiguranja bazira na povjerenju klijenata.Veoma je bitno racionalno upravljati rizicima osiguranja kako bi se odrţalo uspješno i sigurno poslovanje društva. Svaka aktivnost moţe sadrţavati drugaĉiji rizik koji se isto moţe razvijati sa razvojem poslovanja. Osiguratelj mora definirati visinu premije osiguranja koja će odgovarati visini rizika koji se pokriva, kako bi mogao ispuniti svoje obveze a istovremeno ostati konkurentan na trţištu.Upravljanje rizikom osiguranja, osiguravajuća društva moraju reflektirati u sinergijskog vezi izmedju rizika, premije, prodaje osiguranja, likvidacije šteta i fondva osiguranja. Cijena proizvoda i usluga na trţištu ovisi od ponude i traţnje tih dobara. Cijena osiguranja je premija, koju mora platiti kupac, odnosno osiguranik. Cijena je vaţan element trţišta, jer definira prihode osiguravatelja. Odredjivanje cijene premije ovisi od dva faktora i to: od uĉestalosti ili vjerojatnosti nastanka dogadjaja i od visine oĉekivanog gubitka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese