Odlomak

Teorijska shvatanja o nastanku države

Tri su osnovna problema u materiji o državi uvek bila u centru pažnje teoretičara i to uvek sa različitim objašnjenjima.
To su pitanje njenog nastanka, prirode i pojma države.
Postoje i postojale su veoma različite države sa različitim pravnim poretkom i političkim sistemima. To su bile veoma male države, države gradovi ali i velika carstva. S druge strane, jako centralizovane diktatorske države sa ideološkim krajnostima, i države sa demokratskim obeležijma, tzv. pravne države, bile su realni istorijski i politički ambijent za uobličavanje brojnih i dijametralno suprotnih koncepcija o nastanku i pojmu države. Takođe, u objašnjenju države pošlo se od različitih filozofskih i teoretskih shvatanja do traženja najboljih pragmatičkih rešenja u organizaciji i funkcionisanju državne vlasti.
U pogledu nastanka države postoje gledišta da je država večita kategorija, da je nastala iz straha od nepoznatih prirodnih sila, da je religiozna, mistitna kategorija ili božanska tvorevina, pa sve do shvatanja da se ljudi dele na elitu, “više” (tzv. elitističke teorije) ili se dele na one koji gospodare i one koji slušaju, poslušne (tzv. psihološke teorije). Prema psihološkoj teoriji osnov nastanka države je u pokornosti, koja može biti i iznuđena, u dobrovoljnom poštovanju važećih institucija ili pristanku na njih.
Druge teorije ističu izvesne objektivne društvene uslove nastanka države, tako patrijarhalna teorija, tvrdi da je država nastala namnožavanjem stanovništva, prirodnim “produženjem i grananjem prvobitne patrijarhalne porodice” u pleme, pa dalje u državu.
Pa ugovornoj teoriji koja je bila naročito razvijena za vreme liberalne građanske države, država je nastala društvenim ugovorom koji su ljudi sklopili kao slobodne ličnosti radi zaštite svojih prirodnih prava. Država treba da zaštiti ta njihova prava. S obzirom na način nastanka, ljudi imaju pravo i da sruše tu državnu vlast, koju su ugovorom stvorili, ukoliko ona ne ostvari svoju ulogu. Ugovorna teorija je nastala još u staroj Grčkoj. Još su sofisti objašnjavali nastanak države drugačije od mistitnih i religijskih shvatanja jer su vrdili da je država stvorena društvenim ugovorom između građana. Po njoj, sloga među ljudima stvara državu. Ugovorna teorija se kasnije sve više razvijala i dobijala je razlitite modalitete.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Uvod u pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese