Odlomak

Svaka pravna država treba da bude organizovana tako da štiti građane, ali sa druge strane i ti građani treba da budeu zaštićeni od policije. Upravo zbog toga je i celokupni policijski sistem podvrgnut kontroli. U pitanju je, kako kontrola koja je karakteristična i za sve ostale organe državne uprave, tako i posebna kontrola zbog osobenosti koje karakterišu policijski sistem. Pod kontrolom rada policije podrazumevaju se aktivnosti kojima se vodi računa da li policijski službenici postupaju u okviru nadležnosti koje proizilaze iz normativnih okvira.
Činjenica da su lica koja vrše unutrašnju kontrolu i sami policijski službenici povlači za sobom određene probleme. Tu se pre svega misli na policijsku kulturu koja u velikoj meri determiniše odnos kontrolor-kontrolisan. Tako, policijska kultura pored svoje pozitivne uloge, može da ima i negativan predznak pogotovo kada je reč o unutrašnjoj kontroli koju sprovode policijski službenici nad svojim kolegama.
U prilog unutrašnjoj kontroli ide činjenica da spoljašnja kontrola ne može da bude efikasna bez unutrašnje, jer bez nje ne bi bilo moguće uopšte vršiti delatnost policije. Ovo je iz razloga što je policijska delatnost uređena po hijerarhijskom sistemu gde se primena ovlašćenja i obavljanje poslova jednog policijskog službenika proverava i ocenjuje od strane policijskog službenika koji se nalazi na višem nivou.
Jedan od osnovnih ciljeva unutrašnje kontrole jeste provera zakonitosti i pravilnosti postupanja pripadnika policije u slučajevima kada se ukazuje na zloupotrebe i prekoračenja ovlašćenja, odnosno na kršenje ljudskih prava. Unutrašnja kontrola obuhvata kontrolu svih zadataka i može biti redovna ili vanredna. Kontrolu organizuje i sprovodi nadležni rukovodilac u policiji, a po njegovom ovlašćenju mogu je sprovoditi i druga lica. Pripadnici policije koji vrše kontrolu u obavezi su da pruže dokaz da oni ustvari predstavljaju kontrolore i na taj način ostvaruju pravo na uvid i spise šredmeta, izveštaje i druge spise, kao i obilazak zaposlenih. Stanje utvrđeno prilikom kontrole se zapisuje i izveštaje u kojima se navode i mere koje bi trebalo da se preduzmu kako bi se otklonile eventualne nepravilnosti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese