Odlomak

PREDUZEĆE I OKRUŽENJE

Prošlost preduzeća se može sagledati uz visok stepen pouzdanosti ali budućnost ne može. Ona mora da bude projekcija koja je u svakom slučaju neizvesna. Neizvesnost poslovanja savremenih preduzeća uslovljena je dinamičnim i složenim okruženjem koje dovodi do novih pravaca u poslovanju. Prema predviđanjima vodećih stručnjaka iz oblasti ekonomije i menadžmenta, na razvoj sadašnjih preduzeća dominantan uticaj imaće ekonomsko, društveno, informatičko i političko okruženje (Hussey klasifikuje sedam činilaca okruženja na preduzeće:demografski, ekonomski, pravni, tehnološki, ekološki i sociološki). Što se ekonomskog okruženja tiče, maksimalni profit i minimalni troškovi su primarni cilj poslovanja. Društveni uticaj podrazumeva integraciju ekonomskih i društvenih vrednosti. Informaciono okruženje ima poseban uticaj na poslovanje preduzeća. Da bi se ostvario profit, moraju se pratiti savremeni trendovi u razvoju nauke i tehnike, dostignuća informacione tehnologije i moderni menadžment informacioni sistemi. Bolje poznavanje svih kategorija informacionih tehnologija omogućava bolju komunikaciju na svetskom tržištu i povoljne rezultate u međunarodnoj ekonomiji. Političko okruženje je veoma bitno, naročito u pogledu donošenja važnih strategijskih odluka. Državna regulativa i politički sistem u zemlji uslovljavaju sinergično delovanje svih faktora okruženja na razvoj poslovnih sistema i uspešan opstanak preduzeća u turbulentnoj sredini.

Promene u okruženju odnose se na promene:

  • uslova poslovanja,
  • tehnologija,
  • metoda, standarda i
  • informacionih sistema.

Menadžment poslovnih sistema mora stalno da iznalazi odgovore u sve turbulentnijem poslovnom okruženju. Jedan od odgovora je razvoj sopstvene strategije u oblasti :

  • poslovanja,
  • automatizacije,
  • integracije,
  • informacija i
  • iskorišćenja resursa.

Uticaj okruženja na menadžment manifestuje se u izmenama poslovnog okruženja. Izmene poslovnog okruženja ogledaju se u : povećanju složenosti i promenljivosti poslovnog okruženja, povećanju konkurencije i globalizaciji ekonomije, povećanju društvene odgovornosti, sve većem uvažavanju etičkih zahteva, izmeni strukture i kvalifikacije potrebne radne snage, ve većim zahtevima i očekivanjima kupaca, ubrzanim tehnološkim inovacijama.

Tempo promena u poslovnom svetu je veoma brz. Naročito konkurencija u većini delatnosti se odvija sve većom brzinom. Današnja preduzeća se svakodnevno suočavaju sa velikim rizicima s jedne strane i sjajnim mogućnostima s druge strane. Potrebno je izvršiti balans između rizika i mogućnosti. To je jedino moguće ukoliko preduzeća prate tehnološke trendove i zahteve globalne ekonomije.

Veliki broj preduzeća nije dobro funkcionisao u sredinama koje su podložne stalnim i dinamičnim promenama. Zbog toga takva preduzeća nisu ostvarivala profite pa su nestala sa svetskog tržišta. Preduzeća moraju da promene filozofiju razmišljanja o poslovanju. Od presudne važnosti nisu samo posedovanje savremene tehnologije već je veoma važno poznavanje tržišta i njegovih zakonitosti. Ukoliko na vreme antcipiramo sve potrebe i zahteve tržišta, možemo ostvariti profit.

Opstanak preduzeća i njegov napredak u savremenim uslovima, zavisi isključivo od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoj proizvodni program, tehnologiju i kvalitet proizvoda zahtevima savremenog tržišta. Proizvod se ne proizvodi samo da bi se prodao već da bi ispunio želje i očekivanja potrošača. To je danas veoma teško realizovati jer je konkurencija sve veća. Preduzeća se moraju transformisati u liderska preduzeća koja će ostvariti diferentnu prednost na globalnom tržištu.

Poznavanje konkurencije je od izuzetnog značaja za preduzeća. Zato je potrebno pratiti šta rade konkurenti i uvek biti za jedan korak ispred njih. Preduzeće broj jedan u poslovnom svetu je ono preduzeće koje je na vreme prihvatilo savremene koncepte poslovanja i svoju poslovnu aktivnost prilagodilo trenutnim događanjima u okruženju.

Da bi se održao nivo svesti o neophodnosti promena potrebni su sistemi obrade informacija o visokim poslovnim performansama – savremene informacione tehnologije. Te informacije u sebi sadrže podatke o tržištu, potrošačima, zaposlenima, akcionarima, dobavljačima konkurenciji i finansijskim rezultatima. Sistemi koji obezbeđuju ove informacije moraju da budu tako razvijeni da pružaju istinite i realne informacije. Ovako formiran sistem omogućava komunikaciju i pomaže preduzeću da se lakše transformiše i uspešnije nosi sa dinamičnim promenama u okruženju.

Sadašnja preduzeća svoju aktivnost obavljaju u uslovima složenog okruženja, stoga je neophodno primeniti strategiju adekvatnu tim uslovima. Moderna strategija poslovanja podrazumeva ostvarivanje dobrih rezultata koji će biti postignuti najnovijim dostignućima iz oblasti inovacija, TQM, informacionih tehnologija i reinžinjeringa.

Brzina kojom treba donositi odluke se neprestano povećava, a skraćivanje životnog ciklusa proizvoda zahteva vešto upravljanje, kako bi se izvukao što veći profit u što kraćem vremenu. To su samo neki od razloga koji upućuju na značaj informacija i dobre analize poslovnog okruženja, i – još više – dobrog marketing informacionog sistema za poslovanje savremenog preduzeća i uspešnost njegovog marketinga.

Marketing informacioni sistem se nalazi između okruženja, u kojem su sadržane šanse i opasnosti, i menadžera, koji na bazi podataka o stanju i uticaju faktora iz eksterne sredine i informacija o internim mogućnostima, preduzimaju odgovarajuće marketing aktivnosti. Upravo zahvaljujući dobro razvijenom MIS-u, koji predstavlja čvorišnu tačku u kojoj se ukrštaju informacije iz različitih izvora, preduzeće je u mogućnosti da na anticipirane potrebe odgovori brže i kvalitetnije od konkurencije i po tom osnovu ostvari profit.

Takođe, Business Intelligence omogućava proaktivan način vođenja preduzeća, što znači da se može predvideti budućnost, izraditi nekoliko scenarija i biti pripremljen za svaku situaciju. Danas se preduzeća vode na osnovu znanja: o konkurenciji, kupcima, dobavljačima, procesima. BI je proizvodnja znanja koje je osnova za donošenje poslovnih odluka, i smanjuje rizik uticaja faktora iz okruženja na rezultate poslovanja preduzeća.

Činjenica je da su glavni nosioci promena u preduzeću ljudski resursi. Savremeno preduzeće sve više vremena posvećuje razvoju lidera – ljudi koji mogu da stvore i na druge prenesu viziju i strategiju. Bez dovoljno produktivnih lidera, stvaranja vizije, osposobljavanja ljudi da prihvate neophodnost promena, nema ni transformacije preduzeća. Razvijanje liderstva je dug proces koji nosi sa sobom i određeni rizik. Taj rizik bi trebalo preuzeti kako bi rezulatati bili povoljni.

Zadovoljenjem osnovnih ekonomskih principa preduzeće može da ostvari pozitivne poslovne rezultate. Međutim, to nije dovoljno za dalju budućnost preduzeća u turbulentnom okruženju. Svetska globalizacija i dinamičko okruženje navode mnoga preduzeća da moraju da uče kako bi se prilagodila nestabilnom svetskom tržištu. Kompetentnost preduzeća biće zaštitni znak preduzeća u poslovnom svetu. Nekompetentna preduzeća veoma brzo propadaju jer nisu uspela na vreme da izvrše transformaciju i prilagode svoju organizacionu strukturu i strategiju zbivanjima na tržištu.

Bitno je sagledati i značaj međusobnih veza i uticaja preduzeća, državne strukture i ukupnog relevantnog okruženja poslovne aktivnosti. Te veze i uticaji imaju značajan uticaj na menadžment aktivnosti u preduzeću i njegovu razvojnu strategiju. Takođe, bitno je izgraditi i sposobnost rešavanja konkretnih problema u poslovanju preduzeća koji proističu iz uticaja javnosti, društvenog, političkog i institucionalnog okruženja na strategije poslovnog ponašanja preduzeća.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari