Odlomak

Cilj ovog rada je da se u njemu sagledaju prezentuju prikažu preventivni načini i analiziraju procesi i načini nastanka sekundarne viktimizacije kroz postupanje policijskih službenika, a također je neophodno istaći da ovaj problem i proces nastajanja, tj. postajanja žrtvom potiče od velikog broja raznovrsnih činilaca i faktora.
U cijelom društvu postoji težnja da se sama žrtva potcijeni i ubijedi da je sama kriva što je došlo do krivičnog djela. Ovo okrivljavanje i proces nastajanja sekundarne viktimizacije nastaje od najbliže okoline žrtve, policijskih službenika, te do najširih društvenih struktura.
Nepravilno reagovanje predstavnika policije, tužilaštva, suda ili advokata okriviljenog još više pogoršavaju situaciju u kojoj se nalazi sama žrtva. Sekundarnoj viktimizaciji su posebno izložene one kategorije žrtava koje se zbog uzrasta , psihofizičkih karakteristika ili same prirode zločina kome su izložene, smatraju posebno ranjivim ( djeca, žene, žrtve seksualnih delikata, mobbinga i nasilja u porodic ). Nažalost, upravo društvo, poput našeg koje se nalazi na putu demokratizacije i unapređenja ljudskih prava, često pretjeruje sa jačanjem prava za okrivljenje uz istovremenu nebrigu ili zanemarivanje žrtava. Nezadovoljstvo posljedicama koje sekundarna viktimizacija ima na žrtve bio je snažan pokretač za mobilizaciju pokreta za zaštitu žrtava širom svijeta, tokom 60-tih i 70-tih. Osnovni cilj je bio osnaživanje i ojačavanje kontrole žrtava nad dođađajima nakon izvršenja krivičnog djela, uključujući njihov oproavak od psiholoških i ekonomskih posljedica zločina.
Predmet naučnog istraživanje je naučni cilj kojim treba da se poveća postojeći fond saznanja u pogledu ovog predmeta istraživanja. On je zadati nivo naučnog saznanja koji se namjerava ostvariti naučnim istraživanjem i koji će biti sadržan u rezultatima istraživanja ove pojave. Cilj kvalitativnog istraživanja je doći do toga, da se prikupljanjem podataka izvrši naučna deskripcija istraživanje pojave, da bi potom rezultati analitičke deskripcije biti korišteni u svrhu analize istraživane pojave. Naučnom klasifikacijom ćemo odrediti sve karakteristike sekundarne viktimizacije žrtava predstavljenom kroz postupanje policije , a naučnim otkrićem faktori koji najvise utiču i dovode do same pojave.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese