Odlomak

Veličina je sve ono što možemo da izmerimo. Merne veličine su fizička svojstva koja se mogu porediti i brojno izraziti. Todor Milanović navodi da je „… veličina jedna od osobina geometrijskih figura i objekata koja se izražava nenegativnim brojem“. (Malinović, 1998 : 168.) U početnoj nastavi matematike obrađuju se sledeće veličine: dužina, vreme, vrednost, masa, zapremina tečnosti, površina i zapremina tela. Sadržaji o merenju i mernim jedinicama u početnoj nastavi matematike zauzimaju značajno mesto. Izučavanje tih sadržaja ima za cilj da učenici „…steknu konkretne predstave o tim veličinama, da shvate pojam merenja veličina, da upoznaju jedinice za merenje tih veličina, da ovladaju postupcima merenja, da nauče da izražavaju rezultate merenja u različitim jedinicama i da nauče da obavljaju aritmetičke operacije sa imenovanim brojevima.“ (Dejić, Egerić, 2003 : 243) Takođe, izučavanje tih sadržaja ima za cilj usmeravanje učenika na značaj i korišćenje mernih jedinica u svakodnevnom životu.
Postupak kojim ce nekim karakteristikama fizičkih objekata ili pojava dodeljuje numerička vrednost je merenje. Ha primer, ako posmatramo sto, možemo meriti njegovu dužinu, visinu, masu, površinu gornje ploče itd. Uz merne brojeve koristimo i oznake za merne jedinice. Postupak merenja sastoji ce od tri koraka:
– biramo karakteristiku objekta koji merimo,
– utvrđujemo mernu jedinicu,
– mernim instrumentom utvrđujemo koliko ce mernih jedinica sadrži y merenoj veličini.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Metodika nastave matematike 1 -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Matematika
  • Srbija,  Leposavić,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Učiteljski fakultet u Prizrenu Leposaviću  

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese