Odlomak

UVOD
Promocija svakog preduzeća presudna je za efikasno poslovanje i za sticanje dobiti. Možemo imati firmu ali ukoliko informacija ne dođe do potrošača neće doći ni do poslovanja. Prilikom promovisanja preduzeća jako je bitno odretiti ulogu, promovisati standarde preduzeća, odretiti viziju, misiju, filozofiju i politiku samog poslovanja.  Postoji puno elemenata marketinga, koji je složen i koja je danas postala nauka, kako pridobiti potrošača i kako unaprediti prodaju. Takođe, od presudnog značaja su promocija robe i usluga gde se moraju postaviti određene strukture promocije a to su, eksternana komunikacija, menadžment komunikacija, krizni menadžment i konsalting.
Savremena organizacija upravlja složenim sistemom marketing komunikacija. Organizacija komunicira sa posrednicima, potrošačima i raznim subjektima javnosti (auditorijuma). Posrednici organizacije komuniciraju sa potrošačima i javnošću. Potrošači ostvaruju međusobne komunikacije na osnovu oglašavanja “od usta do usta” i sa ostalim subjektima javnosti. Takođe, svaka grupa obezbeđuje povratnu spremu (vezu) sa svim ostalim grupama
U ovom seminarskom radu, kroz teoriju promocije i marketinga, primerima, pokušaću da približim promociju jedne gradjevinske firme.

 

 

PROMOCIJA PREDUZEĆA

Promocija preuzima veznu funkciju izmedju inicijative preduzeća i prodaje na tržištu. Pod promocijom se podrazumevaju svi akti tokom prenošenja informacije potencijalnoj mušteriji sa svrhom promene znanja, odluka, ocekivanja i ponasanja. Temelj promocije je teorija komunikacije po principu “pošaljioca i primaoca” (jedne poruke). Postoje direktna i indirektna promocija.
Promocija je proces komunicirinja izmedju preduzeca i potrošacasa sa cijem da se stvori pozitivan stav o proizvodima i uslugama ko ja vodi ka njihovom favorizovanju u procesu kupovine na tržištu. Promocija je efikasan nacin uticaja na rezultate poslovanja privrednih privrednih organizacuja u plansko- tržišnoj privredi. Osnovna svrha je stimulisanje plasmana proizvoda i usluga privredne organizacije.
Promocija se može se obaviti na više nacina, odnosno postoje 4. oblika promocione aktivnosti. Lična prodaja je oblik promocione aktivnosti kada se izmedju prodavca i kupca uspostavlja neposredni kontakt. U direktnom kontaktu sa kupcima prodavci nastoje da ih ubede u konverzaciji u koristi koje bi imali od kupovine proizvoda i usluga preduzeca. Unapredjenje prodaje je oblik promocije koji uključuje brojne brojne aktivnosti direktnog stimulisanja prodavca, posrednika i potrošaca prikazivanjem proizvoda i usluga, ucešcem na izložbama i sajmovima. Publicitet je promociona aktivnost – objavljivanjem pozitivnih informacija o preduzeću i njegovim proizvodima i uslugama u sredstvima javnog informisanja, koji nisu finansirane od strane preduzeća. Četvrti oblik promocione aktivnosti je privredna propaganda. To je nacin promocije gde preduzece, postojecim i potencijalnim kupcima, putem medija komuniciranja, finansira prezentiranje informacija o sebi ili svojim proizvodima ili uslugama. Promocija zauzima jedno posebno mesto u marketinskom miksu i ona je vezni element izmedju ostalih elemenata marketinga (Proizvod, Cena, Distribucija).
Funkcije promocije: Informativna, aktuelnosna, navodeća, potvrdna.
Ciljevi promocije se sastoje od ekonomskih i psiholoskih ciljeva:

  • Ekonomskim ciljevima pripadaju: ekspanzija obrta i usteda potrosnje
  • Psiholoskim ciljevima pripadaju: povecanje poznavanja marke ili preduzeca, poboljsanje imidza preduzeca, povecanje zelje za kupovinom kod klijenta, pozicioniranje preduzeca na trzistu pored konkurencije.

 

PROCES KOMUNICIRANJA

Promocija je pretežno nacin masovnog komuniciranja sa kupcima. Za proces komuniciranja je bitno da se zna: ko nešto kaže, šta kaže, preko kog kanala se kaže i koji su efekti recenog. Efikasnost procesa komuniciranja se ogleda u: 1. promeni ili pojacanju stava; 2. uticaju na formiranje mišljenja; 3. kao i eventualnim promenama kako u mišljenju tako i u ponašanju u procesu kupovine na tržištu.
Svaki proces komuniciranja sastoji se iz 3. elementa: pošiljalac, poruka i primalac. Pošiljalac poruke mora naci takvu sadržinu poruke i takve medije putem kojih ce se ne samo ostvariti kontakt sa primaocem, vec izazvati njihovo interesovanje za zadržaj poslate poruke.
Primalac poruke nije jedinstven fenomen. Pristup primaocu poruke kao jedinstvenom fenomenu može imati za posledicu pasivan prijem poruke koja ne vodi ka razmišljanju i akciji u korist preduzeca. Primaoci poruka su diferencirani, elasticnosti tražnje na promocijuje razlicita medju sedmentima a slicna uokviru segmenata.
Promociona poruka mora biti prilagodjena svakom segmentu, a isto tako medijima kojima se poruke prenose pojedinim segmentima. Valjanost poruke najboje se meri ostvarenjem definisanog cilja promocije na odredjenom segmentu tržišta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari