Odlomak

Oblast na koju se program odnosi:
Oblast socijalne i dječje zaštite.
Pružanje psihosocijalne podrške kroz kretativne, psihološke, dramske radionice uz paralelni rad na psihosocijalnoj podršci i osnaživanju grupe majki djece sa dječjom cerebralnom paralizom (DCP).

 

OPIS PROBLEMA

Način na koji čovjek doživljava sebe je osnov za doživljavanje svijeta u kojem živi. Slika o sebi od koje zavisi samopoštovanje i doslednost u ponašanju je ključni element samosvijesti i ima izrazitu motivacionu snagu a kod djece sa DCP najviše zbog stavova sredine koji su često puni stereotipija ( predrasuda).
Zbog ograničenih motornih sposobnosti ova djeca nemaju mogućnosti da u spontanoj igri stiču iskustva koja podstiču: razvoj pažnje, koncentracije, orijentacije, pamćenja i mišljenja. Ograničenja u obrazovnom procesu i predrasude nastavnika ograničavaju mogućnosti iskazivanja kroz  dramsku igru i priliku da uče kroz igru ulazeći u ulogu ” drugog” te na taj način shvate ljude i pojave koje ih okružuju.
Porodice sa djecom oštećenom DCP (dječja cerebralna paraliza) imaju život sa kvalitetom ” hroničnog stresa”. Živimo u sredini gdje po patrijahalnom modelu glavnu ulogu u roditeljstvu preuzima majka, sa brigom o djetetu sa DCP (dječja cerebralna paraliza) problem se usložnjava. Opterećene specifičnim roditeljstvom, bez podrške uglavnom ” beže u bolest i izolaciju”.
Podaci do kojih smo došli su iz evidencije Centra za socijalni rad opštine Bijelo Polje. Po raspoloživim podacima na području opštine Bijelo Polje djece sa cerebralnom paralizom (DCP) ima 40. Naša saznanja su da nezvanični podaci govore da je mnogo veći broj djece sa smetnjama ovakve vrste.

 

 

 

Cilj projekta
Cilj ovog projekta je postizanje pozitivnih efekata koji će se odnositi na ponašanje, socijalizaciju, motivisanost za učenje nastavnog gradiva, interesovanje za rad, razvoj motornih vještina, usvajanje različitih vrsta pokreta, kvalitetan doživljaj tjelesne cjelovitosti, razvijanje sposobnosti verbalne i neverbalne komunikacije a sve kroz psihosocijalnu podršku koja se sastoji u osnaživanju na psihološkom i socijalnom planu djece sa cerebralnom paralizom kao i njihovih roditelja.

 

 

Opis programa:
Prvi mjesec realizacije programa sastojao bi se od niza planiranih aktivnosti u cilju prikupljanja podataka ( uključivanje djece, njihovih roditelja) preciziranje oko uključivanja profesionalaca koji će neposredno raditi sa djecom i roditeljima. Kontakti sa školama, obavještenja roditelja o načinu realiziacije programa u projektu.
Pružanje psihosocijalne podrške kroz realizaciju odredjenog broja strukturiranih aktivnosti. Psihosocijalna podrška podrazumijevaće osnaživanje na psihološkom i socijalnom planu. Projekte aktivnosti daće se odvijati paralelno na dva nivoa – rad sa djecom i rad sa grupom majki.Planirane radionice predstavljaju jedan vid organizovane igre sa odredjenim pravilima u kojoj učesnici igraju odredjene uloge identifikujući se sa različitim likovima, pojavama, situacijama, pomoću riječi, pokreta, zvukova, crteža i slično. Radionice će biti realizovane u grupi od 15-toro djece mladjeg osnovnoškolskog uzrasta i svaka radionica će imati strukturalnu šemu i svoj specifičan tok. Trajanje i atmosferu što će zavisiti od strukture grupe i uskladjenosti zahtjeva sa individualnim sposobnostima djece.

Kroz radionice realizuje se primarna potreba djece za iskazivanjem njihovih kreativnih sposobnosti ( igra uloga, komunikacija itd.).
Istovremeno će majke biti uključene u diskusionu grupu u kojoj će se proradjivati sadržaji specifičnosti roditeljstva i problema u svakodnevnom životu ovih porodica sa ciljem individualnog i grupnog osnaživanja i osvešćivanje potrebe za podjelom odgovornosti i obaveza.
Individualni i grupno osnaživanje majki za zajednički nastup u društvenoj sredini ” zajedno smo jače”
Svaka radionica će biti sprovedena kroz igru koja je najprirodnija potreba svakog pa i djeteta sa DCP a i najbolji način za učenje socijalnih vještina i komunikacije u relaksiranim uslovima koji će biti prilagodjeni individualnim i psihomotornim sposobnostima svakog djeteta a sa 3-4 voditelja postoji mogućnost individualnog pristupa. Radionice će se izvoditi kroz upotrebu lutaka koje su ” sa dejstvom materijala i ljudskog duha” i predstavljaju izuzetno značajan stimulus dječije aktivnosti i najbogatiji izvor sadržaja dječje igre.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese