Odlomak

Kao opšti zakon o radu, ZOR se primenjuje na zaposlene koji rade na teritoriji RS kod domaćeg ili stranog pravnog ili fizičkog lica (poslodavac), kao i na zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo od strane domaćeg poslodavca, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Primenjuje se i na zaposlene strane državljane i lica bez državljanstva koji rade kod poslodavca na teritoriji RS, ako zakonom nije drugačije određeno.

Pored toga, odredbe ZOR-a se primenjuju i na zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, ali samo u onim pitanjima koja nisu regulisana posebnim zakonima kojima je uspostavljen poseban režim za navedene kategorije zaposlenih (supsidijarna primena ZOR-a). Isto tako se primenjuje i na zaposlene kod poslodavaca u oblasti saobraćaja.

3. MEĐUSOBNI ODNOS ZAKONA, KOLEKTIVNOG UGOVORA, PRAVILNIKA O RADU I UGOVORA O RADU

Kolektivni ugovor, pravilnik o radu i ugovor o radu moraju biti saglasni zakonu i njima se mogu predvideti povoljniji uslovi rada nego što su predviđeni zakonom, ali se ne mogu predvideti nepovoljniji uslovi rada nego što su predviđeni zakonom, a i to samo u onim pitanjima u kojima zakon to dozvoljava.

Sankcije:
• Ukoliko pravilnik o radu i pojedine njegove odredbe utvrđuju nepovoljnije uslove rada od zakona – primenjuje se zakon;
• Ukoliko pojedine odredbe ugovora o radu utvrđuju nepovoljnije uslove rada od pravilnika o radu ili zakona – ništave su (utvrđuje nadležni sud, a pravo na zahtev za utvrđivanje ništavosti ne zastareva).

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 54 stranica
  • Radno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  Pravni fakultet, Novi Sad  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari