Odlomak

UVOD
Hrvatska zauzima površinu od 56.542 km2 I u njoj živi oko 4,2 miliona stanovnika. Na severu se graniči sa Slovenijom, Mađarskom, na istoku sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, a na zapadu sa Italijom I izlazi na Jadransko more. Po veličini i broju stanovnika zauzima treće mesto na Balkanu. Glavni grad Hrvatske je Zagreb. Hrvatska kao nezavisna država postoji od raspada SFRJ.
Hrvatska je južno evropska, najvećim delom balkansa, a svojim položajem i panonsko-mediteranska država.

Karta1. Karta Hrvatske (Izvor: hr.wikipedia.org)
Severni deo Hrvatske između Save i Drave je pretežno nizijski. To je prostor Slavonije i Baranje, mada ni one nisu u pravom smislu ravničarski predeli. Pravi panonski prostor je krajnji istočni deo. U centralnom delu su slavonske planine. Planinsko područje koje može da se nazove i planinsko-kraško, počinje od Istre s Učkom pa preko Gorskog Kotora nastavlja se primorskim grebenom Velebita, a sa kopnene strane lancima Velike i Male Kapele i Plješivice između kojih se nalazi Lika. Reljef je formiran u doba alpske orogeneze. Planinsko područje uz priobalni deo prelazi u primorski kraj.
Primorje se pruža od Istre do ulaza u Boku Kotorsku. Hrvatskoj pripadaju i 1185 ostrva, hridi i grebena. Obala se pruža sa severozapada prema jugoistoku. Među manjim ostrvima ispred Istre jedino se ističu Brioni.
Klima je u unutrašnjosti Hrvatske umereno kontinentalna, na severnom i istočnom delu je kontinentalna, mediteranska na obalama. U planinskom delu Hrvatske količine padavina kreću se od 600-1000 mm u obalnom pojasu. 1000-1500 mm u Zagori, do 2000 mm u Lici i Gorskom Kotaru. U kontinentalnom, ravničarskom delu Hrvatske, količina padavina je od 700 mm u I.Slavoniji do 1200 mm u zapadnom delu Panonske Hrvatske. Prosečna temperatura u unutrašnjosti u januaru je 0 – 2◦ C, a u avgustu 19 – 23◦ C , dok je prosečna temperatura u primorju od 6 – 11◦ C u januaru i 21 – 27 ◦ C u avgustu.
Reke Hrvatske pripadaju Jadranskom i Crnomorskom slivu. Najduže reke su Sava 562 km, Drava 305 km, Kupa 296 km.
Geografske regije u Hrvatskoj:
• Panonska Hrvatska
• Dinarska Hrvatska
• Jadranska Hrvatska
U ovom radu biće reči o Dinarskoj hrvatksoj.
Hrvatska privreda se bazira na raznolikim granama privrede, a osnovu čine: prerađivačka i hemijska industrija, razvoj poljoprivrede, pomorstvo i turizam. Osim nafte, zemnog gasa i boksita Hrvatska nema značajnijeg rudnog bogatstva.

Hrvatksa je naseljena većinom Hrvatima. U manjine se svrstavaju Srbi, Bošnjaci, Italijani, Mađari i drugi. Najdominantnija religija je hrišćanstvo (rimokatolička, pravoslavna) i u mannjem broju islamska.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geografija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese