Odlomak

UVOD
Elektronsko poslovanje nije dodatak tradicionalnom poslovanju,ono predstavlja revoluciju biznisa.Obezbeđuje mnogo pouzdaniju i bržu komunikaciju između poslovnih partnera, omogućuje prevazilaženje brojnih barijera koje su postojale do sada. Razvijanje strategije elektronskog poslovanja zahteva sjedinjavanje postojećih pristupa poslovanju i razvoja strategije informacionih sistema. Da bi se stekla konkurentska prednost neophodno je pridodati inovativne tehnike tradicionalnim strategijskim pristupima. Inovativnu komponentu strategije je, verovatno najteže ostvariti, s obzirom da je do danas samo nekoliko firmi dovršilo proces transformisanja ka e-poslovanju. Međutim,koji model strategijskog procesa treba slediti kao okvir za razvijanje strategije elektronskog poslovanja?

1 Strategije elektronskog poslovanja

Neophodno je shvatiti da elektronsko poslovanje nije dodatak tradicionalnom poslovanju, već da ono predstavlja revoluciju biznisa. Elektronsko poslovanje omogućuje prevazilaţenje brojnih barijera koje su postojale do sada, obezbeĎuje mnogo pouzdaniju i brţu komunikaciju izmeĎu poslovnih partnera i samim tim stvara uslove za bolju meĎusobnu kolaboraciju. Razlike izmeĎu tradicionalnog i Internet poslovanja su velike. Poslovanje na Internetu je uslovljeno razvojem informaciono – komunikacionih tehnologija i pripadajućih standarda, koji su omogućili unificirano povezivanje i komunikaciju izmeĎu poslovnih partnera. Nove tehnologije su sa sobom donele i brojne probleme tradicionalnim kompanijama. Mnoge kompanije koje su do tada mogle da postave relativno dugoročnu i precizno definisanu strategiju, sada su počele da se suočavaju sa veoma promenljivim okruţenjem. Online okruţenje se menja tolikom brzinom da je kompanijama teško da izaberu neku strategiju i da se pridrţavaju te strategije.
1.1 Klasični proces strategijskog menadžmenta
Strateški menadţment je proces definisanja organizacionih ciljeva, razvijanja politika i planova radi postizanja tih ciljeva, i alokacije resursa radi implementacije planova. Ovaj proces počinje sa definisanjem vizije i misije kompanije. Vizijom i misijom se definiše svrha postojanja kompanije, sa osvrtom na koristi koje ona donosi svojim ciljnim klijentima. Nakon formulisanja misije pristupa se definisanju ciljeva. Ciljevi predstavljaju konkretizaciju misije, odnosno ono što kompanija ţeli postići. Ciljevi mogu biti finansijski, orijentisani na kupce, interni ili eksterni, dugoročni ili kratkoročni itd. Organizacija mora preispitati sopstvene snage i slabosti, kao što mora izvršiti i analizu eksternih pretnji i šansi. Ovim analizama se utvrĎuje kojim resursima kompanija raspolaţe i kako najbolje te resurse iskoristiti. Rezultati interne i eksterne analize omogućavaju kompaniji da stekne bolju sliku o sebi i svom okruţenju i da na najbolji način definiše korporativnu strategiju. Strategije koje se odnose na pojedine organizacione jedinice unutar organizacione strukture se nazivaju strategijama poslovnih jedinica . Kada se jednom definiše strategija, menadţeri razlaţu tu strategiju na taktike i operativne planove kojima se ona realizuje. Implementacija se vrši kroz niz planova, politika, programa, procedura i zadataka. Nakon implementacije strategije potrebno je da menadţment kontroliše i nadgleda rezultate koji su ostvareni i da ih uporeĎuje sa projektovanim ciljevima na početku procesa. Proces strateškog menadţmenta je prikazan na slici:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese