Odlomak

1. MISIJA MENADŽMENTA
Menadžment postoji da bi sproveo svoju misiju i ostvario definisani cilj. Misija može varirati od organizacije do organizacije, od preduzeća do preduzeća. Možemo izdvojiti 6 glavnih dužnosti menadžmenta, a to su:

 •  unapredjivanje tehnologije organizacije,
 •  održavanje neprekidne uloge preduzeća,
 •  upravljačke dužnosti kroz delegiranje zadataka,
 •  povećanje ekonomskog učinka,
 •  zadovoljavanje interesa zaposlenih i
 •  zadovoljavanje interesa zajednice.

Unapredjivanje tehnologije organizacije – ovde polazimo od toga da je tehnologija u suštini znanje o veštinama i načinima kako nešto treba uraditi. Za proizvodnju jednog proizvoda možemo imati: mehaničku, energetičku ili  informatičku tehnologiju u zavisnosti od stepena mehanizovanosti ili automatizovanosti procesa proizvodnje.
Kako kompanije rastu, granice na kojima je tehnologija bazirana dovode do smanjivanja potencijala za novim proizvodima i uslugama iz čega proizilazi zahtev pred menadžmentom da mora proširiti granice sa novim znanjem, informacijama. Održavanje neprekidne uloge preduzeća – dužnost menadžmenta je da osigura trajni opstanak firme. Zato se maksimiranje profita i javlja kaoželjeni cilj, ali ne toliko kritičan kao što je težnja za izbegavanje gubitaka koji bi prouzrokovali likvidaciju firme.Upravljačke dužnosti menadžmenta – ako organizacija reaguje ex-post u odnosu na promene koje se odigravaju u okruženju tada se po pravilu ostvaruje proces aktivnog prilagodjavanja. Ako pak preduzeće, odnosno organizacija anticipiranjem budućnosti izaziva promene, kojima će se drugi verovatno prilagodjavati tada imamo ex-ante reagovanje. U prvom slučaju imamo imitaciono ponašanje, a u drugom kreativno delovanje. Menadžment je u osnovi obavezan da reaguje ex-ante.

Upravljačke dužnosti menadžmenta u sebe uključuju:

 •  inicijativne planove,
 •  operativne planove,
 •  operativne programe,
 •  donošenje odluka,
 •  prognoziranje,
 •  strateško planiranje,
 •  organizovanje,
 •  kontrolu sa koordinacijom sistema…

Povećanje ekonomskog učinka – se javlja kao najveća dužnost menadžmenta. Profit je potreban i investitoru firme i ekonomiji čiji je firma deo. Posao menadžmenta bi trebalo posmatrati i kao proizvodnju roba i usluga po cenama kvantitativno-kvalitativnim kriterijumima koje je tržište spremno da plati, odnosno da prihvati.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese