Odlomak

1. UVOD
Pod pojmom „tehnologija“ u širem smislu podrazumijevamo primjenu nauke i uopšte
znanja i vještine, što se ostvaruje uz pomoć sredstava za proizvodnju i odgovarajućih
naĉina za obradu predmeta, odnosno izvršenje transportne usluge.
Tehnologija cestovnog saobraćaja je, kao aktivnost,u funkciji proizvodnje i potrošnje te u
funkciji rekreacije, odnosno aktivnost determinirana korisnicima usluga, davateljima
usluga te infrastrukturom ( kao zasebnom cjelinom ). Ona je sloţen sistem, i to utoliko više
ukoliko se posmatra sa sva tri osnovna aspekta ( tehniĉki, organizacijski i upravljaĉki ).
U radu je definisan pojam tehnologije saobraćaja, posebna paţnja je posvećena tehnologiji
drumskog transporta, koja je u tom smislu obraĊena kroz klasiĉne tehnologije i savremene
tehnologije drumskog saobraćaja.
Tema ovog diplomskog rada je „ Tehnologija drumskog transporta“. Cilj istraţivanja ovog
rada jeste da se ukaţe na znaĉaj drumskog transporta a samim tim i tehnologije drumskog
transporta u vremenu globalizacije i povećanih zahtjeva za prevozom. Zadatak ovog rada
je da se daju odgovori na pitanja :
– Koji je znaĉaj tehnologije saobraćaja u današnjem vremenu?
– Objašnjenje klasiĉnih i savremenih tehnologija drumskog transporta, njihove
prednosti i nedostaci?
– Koja je uloga transportno-pretovarno-skladišnog procesa kod tehnologije drumskog
transporta?
– Znaĉaj odrţavanja drumskih transportnih sredstava kao jednog dijela tehnologije
prevoza?
Tema je izloţena u 10 poglavlja :
1. Uvod;
2. Ciljevi i metodologija izrade rada;
3. Tehnologija saobraćaja kao nauĉno podruĉje
4. Tehnologija drumskog prevoza
5. TPS proces
6. Transport robe u drumskom saobraćaju
7. Transport putnika u drumskom saobraćaju
8. Daljinski drumski transport
9. Odrţavanje transportnih sredstava kao sastavni dio tehnologije prevoza
10. Zakljuĉak
4
Treće poglavlje posvećeno je tehnologiji saobraćaja sa osvrtom na definiciju tehnologije,
elemente tehnologije saobraćaja, meĊuzavisnost tehnologije i njenih elemenata.Istaknuta je
vaţnost i uticaj savremenog sistema informacija na daljnji razvoj tehnologije u saobraćaju.
U ĉetvrtom poglavlju obraĊena je tehnologija drumskog prevoza. U okviru ovog poglavlja
data je njena definicija i izvršena klasifikacija tehnologije drumskog prevoza na dvije vrste
tehnologija : klasiĉne i savremene. Ove dvije tehnologije su pojedinaĉno obraĊene u
potrebnom obimu i sloţenosti.U sklopu savremenih tehnologija obraĊeni su paletni sistem,
kontejnerski sistem, hucke pack tehnologija,bimodalna tehnologija i druge.
Peto poglavlje obraĊuje TPS proces ( transportno – pretovarno – skladišni proces ) i
njegove elemente. Paţnja je posvećena i pretovarnom procesu, kao i definicijama
transporta, skladištenja i pretovara kao sastavnog dijela ovog procesa.
Šesto poglavlje se bavi problematikom transporta robe u drumskom saobraćaju koji je u
ovom sluĉaju podijeljen na : transport robe za opšte i sopstvene potrebe, transport robe
prema teritoriji na kojoj se obavlja, transport robe prema naĉinu organizacije i transport
robe prema namjeni.
U okviru sedmog poglavlja obraĊen je transport putnika u drumskom saobraćaju koji je u
ovom poglavlju takoĊer podijeljen na : transport putnika za opšte i sopstvene potrebe,
transport putnika prema teritoriji na kojoj se obavlja, transport putnika prema naĉinu
organizacijei transport putnika prema namjeni.
Osmo poglavlje obraĊuje daljinski drumski transport, njegove karakteristike i organizaciju
voţnje.U ovom poglavlju date su prednosti ove vrste transporta kao i efikasnosti
organizacije voţnje primjenom daljinskog transporta.
Deveto poglavlje posvećeno je odrţavanju transportnih sredstava kao posebnom dijelu
tehnologije prevoza. Odrţavanje je podijeljeno na tekuće i investiciono, a posebno su
obraĊeni i postupci odrţavanja. Poseban osvrt je na primjenu informacionog sistema
prilikom odrţavanja.
Deseto poglavlje, prema propisanoj tehnologiji izrade znanstvenog rada, je zakljuĉak u
kojem je rezime cijelog rada, nove spoznaje i ideje koje su proistekle iz istraţivanja ovog
rada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese