Odlomak

1. Osnovni pravci u menandžmentu

Menadžment kao naučna disciplina bio je predmet izučavanja brojnih autora i istraživača koji su dali različit, ali i višestruki doprinos njegovom razvoju. Od pojave izučavanja menadžmenta kao nauke, pa do danas, razvilo se više pravaca (škola) menadžmenta. Možemo reći da su najvažniji sledeći pravci:
• Klasična škola menadžmenta
• Škola ljudskih odnosa (Teorija međuljudskih odnosa)
• Škola teorije odlučivanja (Bihevioristički pristup)
• Škola nauke o menadžmentu (Kvantitativni pristup)
• Škola teorije sistema (Sistemski pristup)
• Situaciona škola menadžmenta (Situacioni pristup)

2. Klasična škola menandžmenta
Klasična škola menadžmenta je prva škola ili poznati sistematski pristup proučavanju problematike iz domena menadžmenta. Njene temelje su svojim naučnim istraživanjima postavili Frederik Tejlor (Frederick Winslow Taylor), Henri Fajol (Henri Fayol), Maks Veber (Max Weber) i njihovi sledbenici.
U okviru klasične škole menandžmenta razvila su se dva osnovna pravca:
*Teorija naučnog upravljanja;
*Klasična organizaciona teorija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Osnove menadžmenta Prof. dr. Nikola Dragomanovic
  • Školska godina: Prof. dr. Nikola Dragomanovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Crna Gora,  Bar,  Pomorski fakultet u Baru  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari