Odlomak

 

2. UVOD

Tema ovog seminarskog rada jeste Ugovor o posluzi kojim jedna stranka (poslugodavac) ustupa na besplatnu upotrebu drugoj stranci (poslugoprimcu) određenu stvar, a poslugoprimac se obavezuje da povratiti istu tu stvar po isteku određenog vremena. Stvar se, dakle, ne predaje poslugoprimcu na svojinu, već na privremenu upotrebu (da se upotrebljava za određeno vreme) s obavezom da je vrati poslugodavcu.
U ovom seminarskom radu objasnićemo koji su to bitni elementi ugovora o posluzi, koje su obaveze poslugodavca (davaoca na posudu) i poslugoprimca (uzimaoca na posudu), kao i to šta se dešava u slučaju njihove smrti. Na samom kraju ćemo pojasniti kako prestaje ugovor o posluzi.

3. POJAM UGOVORA O POSLUZI

Ugovorom o posluzi (posudi) obavezuje se poslugodavac (davalac na posudu) da preda određenu stvar poslugoprimcu (uzimaocu na posudu) da je besplatno upotrebljava neko vreme, a ovaj se obavezuje da po isteku tog vremena vrati istu stvar neoštećenu.
Posluga je realan i jednostrano obevazujući ugovor, dobročin i trajan ugovor. Međutim, ako se definiše kao konsesualan ugovor, onda je posluga konsesualan, dvostrano obavezan, , dobročin i trajan, s tim što je za poslugu kao dvostrano obavezan ugovor karakteristično neistovremeno izvršenje obaveza ugovornih strana.
Za nastanak ugovora stranke moraju postići saglasnost volja u predmetu posluge i vremenu trajanja. Poslugoprimac je dužan da čuva stvar, da je upotrebljava prema ugovoru, odnosno prirodi stvari i da stvar povrati poslugodavcu. Kod posluge kao realnog ugovora, obaveze postoje samo na strani poslugoprimca. Međutim, nakon zaključenja ugovora i za poslugodavca mogu nastati izvesne obaveze i to obaveze snošenja vanrednih troškova i obaveza naknade štete zbog fizičkih ili pravnih nedostataka stvari. Kada je posluga konsensualan ugovor, osnovna je obaveza poslugodavca da preda stvar poslugoprimcu.
Ugovor o posluzi nije uređen Zakonom o obligacionim odnosima, tako da se na taj ugovor primenjuju pravna pravila u skladu sa Zakonom o nevažnosti pravnih pravila donetih pre 6. aprila 1941. godine i za vreme neprijateljske okupacije iz 1946. godine. Inače, ugovor o posluzi je detaljno uređen Skicom za zakonik o obligacijama i ugovorima prof. Mihaila Konstantinovića, koji se u Skici naziva posuda ili naruč.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari