Odlomak

1 Uvod
Kada je reč o liderstvu i liderima ne možemo zaobići Linkolna ili Mandelu, i njihove liderske sposobnosti i veštine koje su bile veoma važne za uspeh ili neuspeh organizacija kojima su upravali. Hiljade naučnika je proučavalo liderstvo, njihove karakterne osobine, lidersko ponašanje i okolnosti ili situacije u kojima su radili. Tamarkin je zapisao da lideri izrastaju iz svog vremena, a njihove se osobine oblikuju kroz plime i oseke događanja koja ih okruzuju.
Neupitna je činjenica da svaki menadžer raspolaže određenom moći unutar organizacije kojom upravlja. Način korištenja i ispoljavanja te moći je različit i zavisi kako od ličnih sklonosti svake osobe, tako i od strukture i kulture svake organizacije.

2 Liderstvo
Liderstvo je najvažniji aspekt menadžmenta. Suština vođenja je volja ljudi da slede vođu i drže se onoga što on naredi ili kaže. Liderstvo označava poseban način ponašanja i upravljanja organizacijom, i ljudima unutar nje. Nisu i ne mogu svi menadžeri biti lideri. Zadatak lidera je da neprestano usklađuju organizacijsku kulturu s brzim promenama u okruženju i sa sve većim zahtevima tržišta. Oni imaju viziju i sposobnost nadahnuća i usmeravanja zaposlenih na stvaranje novih odnosa i ostvarivanje potrebnih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva. Zato svaki značajniji razvoj organizacijske kulture započinje liderstvom.
Liderstvo se u našoj svakodnevnoj biznis praksi, veoma često, pogrešno shvata i tumači, posebno sa stanovišta uloge zaposlenih i njihovog uvođenja u poslove unapređenja i ušteda, organizovanja poslova upravljanja i rukovođenja, dizajniranja organizacione strukture, definisanja međusobnih poslova i nadležnosti, definisanja liderstva kao isključive obaveze top menadžmenta, i posebno, razumevanja razlika između lidera i menadžera. Pogrešno shvatanje se može naći na svim nivoima i oblicima privrednog organizovanja, podjednako i u javnom i u privatnom sektoru, u sportskoj organizaciji. U vezi s tim, stanje svesti u razumevanju i poimanju koncepta liderstva, praksa ponašanja zaposlenih i posebno rukovodilaca, limituje prosperitet i razvoj društva i preduzeća.

3 Pojam i stilovi liderstva
Sam pojam liderstva potiče od staropersijske reči koja se prevodi kao ići, putovati, i u tom smislu lider je imao ulogu vođe puta, jer je kao takav znao kuda treba ići i u kom pravcu treba voditi. Razvojem industrije, trgovine, finansija, pojam liderstva se sve više vezuje za privredne delatnosti i organizaciju rada.
U savremenom društvu, pojam liderstva je veoma složen i značajan. Pod liderstvom se podrazumjeva aktivnost na oblikovanju ponašanja svih zaposlenih u organizaciji u cilju kreiranja specifične korporativne kulture
Koontz/Weihrich definišu liderstvo kao umeće ili proces uticanja na ljude tako da oni spremno i s’entuzijazmom teže ostvarivanju grupnih ciljeva. Nastavlja se mišljenje Colea prema kojem je liderstvo dinamički proces u grupi pomoću kojeg jedna osoba utiče na drugu da dobrovoljno sudeluje u izvršavanju grupnog zadatka u datoj situaciji.
Proces liderstva sastoji se od četiri ključne varijable, a to su:
 lider
 sledbenici,
 ciljevi i
 okolina.
Lider mora da pronađe i održi ravnotežu između navedenih varijabli, a to može ako vođa ima odgovarajuće sposobnosti, motivaciju i moć. Pored znanja, vođa mora imati određene karakteristike da bi ga sledbenici sledili.
Oduvek se liderstvo vezivalo za osobine ličnosti, a ljudi skloni harizmatičnim definicijama i danas zastupaju ideju o velikom čoveku. Posmatrajući globalno možemo reći da se od lidera očekuje da poseduje neke zajedničke kvalitete:
• Ovlašćenje da svoju moć podeli s podređenima uključivanjem u postojeće ciljeve i planiranje aktivnosti.
• Intuiciju u anticipiranju promena i pokretanje akcija da se te promene preduhitre i iskoriste u korist preduzeća u našem slučanju sportskoj organizaciji.
• Samospoznaja koje omogućava lideru da sagleda svoje prednosti i pronađe načine da prevaziđe slabosti.
• Vizija, tj. sposobnost da percipira bolju radnu okolinu i način kako da se okolina osigura.
• Podudaranje vrednosti ili sposobnost da identifikuje vrednost preduzeća (sportske organizacije) i vrednost pojedinca te izvrši njihovo usklađivanje.

4 Lideri u sportu
Lider je osoba koja poseduje veštinu projektovanja promena, bez obzira na postojeću fazu životnog ciklusa organizacije. Lider je osoba koja može da realizuje sve bitne funkcije za kvalitet poslovanja organizacije: funkciju rešavanja problema i funkciju uspostavljanja prijateljskih odnosa sa zaposlenima i omogućavanja participacije zaposlenih u odlučivanju (Edita Kastratović, 2004).
Specifičnost sporta i sportske industrije uopšte i njen razvoj uslovili su da nekada u sportu se funkcije dolazi do preplitanja funkcija menadžera i lidera. Najnačajniji faktor za razvoj i izbor uspesnih menadžera ili ledera u sportu je imati dobre i razvijene ljudske resurse kako na mikro nivou (kluba) tako i na makro nivou (saveza) i na osnovu dobre baze ljudskih resursa mogu nastatiti dobri menadžeri a od dobrih menadžera izrašće snažni lideri.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese