Odlomak

 

1.0 UVOD

Prostor u kome se odvija život, u kome živi, radi i stvara čovjek predstavlja životnu sredinu. Životna sredina ili ekosfera obuhvata prirodnu sredinu (biogeosfera) i vještačku sredinu (tehnosfera). Čovjekova životna sredina se dijeli na prirodne i vještačke sisteme. Prirodni sistem predstavlja dio prirode, koju čovjek nije bitnije mijenjao, a vještački sistem nastaje mijenjanjem prirodne sredine. Pod radnom sredinom se podrazumijeva dio okoline, odnosno otvoreni ili zatvoreni prostor u kome čovjek vrši svrsishodan rad i zadovoljava svoje potrebe. Zagađenje životne i radne sredine čovjeka predstavlja zagađenje vazduha, vode i tla te zagađenja nastala od jonizirajućeg i nejonizirajućeg zračenja i zagađenja od buke i vibracija.
Buka je svaki zvuk čija vrijednost prelazi dozvoljeni nivo propisan zakonom, s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje i sredinu u kojoj ljudi rade i borave. Vibracije predstavljaju oscilatorno kretanje čvrstih tijela ili čestica u području infrazvučnih i djelimično zvučnih frekvencija. Vibracije su izazvane oscilacijama neke materije ili su propratna pojava buke. Prve podatke o negativnom uticaju buke daju Šveđani Tybe i Fosbroke 1826. godine. Oni su oštećenje sluha kod radnika u kovačkim radionicama nazvali „kovačka nagluvost“. Danas gotovo da nema radnog mjesta ili naselja, koje nije izloženo buci. Proces industrijalizacije i urbanizacije neprekidno povećava izvor buke. Sve je više naučnika, koji ističu da buka i vibracije ne deluje štetno samo na organ čula sluha već i na čitav organizam pri čemu može da izazove trajna oštećenja pojedinih organa. Kao glavni uzročnik smetnji izazvanih bukom i vibracija predstavlja saobraćaj sa 70%, a prati ga industrija sa 10% i ostali izvori buke.
U ovom radu su objašnjeni: pojam buke i vibracija, karakteristike i dozvoljeni nivo buke i vibracija, izvori buke, uzroci, dejstva, putevi prenosa buke i vibracija. Poseban osvrt je dat uticaju buke na zdravlje čovjeka, te kontroli i zaštiti od buke.
1.1 Predmet istraživanja

Predmet istraživanja je uticaj buke i vibracija na zagađenje životne i radne sredine i zdravlje čovjeka, upoznavanje sa bukom i vibracijama, njihovim uticajima na životnu i radnu sredinu, uticaj buke i vibracija na zdravlje čovjeke i upoznavanje sa adekvatnim metodama kontrole i zaštite od buke i vibracija.

1.2 Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je otkrivanje načina kako se može odstraniti ili umanjiti uticaj buke i vibracija na zagađenje životne i radne sredine, kako bi se na taj način sačuvala životna i radna sredina za čovjeka.

1.3 Struktura rada

Strukturu seminarskog rada čini uvod sa predmetom i ciljom istraživanja, strukturom rada i primjenjenom metologijom istraživanja. Slijedi drugi dio, „Zakonska regulativa“, koji reguliše zakonske okvire pitanje zaštite životne sredine od buke i vibracija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. U trećem dijelu rada je razrađena tema rada „Uticaj buke i vibracija na zagađenje životne i radne sredine“, u kojoj su objašnjeni pojam, karakteristike i dozvoljeni nivo buke i vibracija, obrađeni izvori, uzroci, vrste, dejstva i putevi prenosa buke i vibracija, objašnjeni uticaji buke i vibracija na zdravlje čovjeka i razrađena mjerenja i zaštita od buke i vibracija. Četvrti dio seminarskog rada je zaključak, a korišteni izvori su dati u literaturi.

1.4 Primjenjena metodologija istraživanja

Tokom istraživanja i izrade ovog seminarskog rada korištene su analitičke i statističke metode, uz korišćenje dostupne štampane i literature u digitalnoj formi, kao izvora informacija za potrebe izrade seminarskog rada.

2. ZAKONSKA REGULATIVA

Na nivou BiH ne postoji okvirni zakon koji reguliše pitanje zaštite životne sredine. Na nivou entiteta i Brčko Distrikta BiH ova oblast je ustavno uređena, na sljedeći način:
– Ustavom Republike Srpske definiše se da Republika Srpska uređuje i obezbjeđuje zaštitu životne sredine (Amandman 32, stav 1 tačka 13. na član 68).
– Prema Ustavu Federacije BiH, glava 3, član 2. alineja c, politika zaštite čovjekove okoline je u zajedničkoj nadležnosti Federacije BiH i kantona.
– Članom 8. Statuta Brčko distrikta BiH definisana je nadležnost Brčko Distrikta BiH za oblast životne sredine.

2.1. Zakon o zaštiti životne sredine

U Republici Srpskoj je na snazi Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 71/12), odnosno njegove odredbe u skladu sa Članom 4 pod b) se odnose na „… sve vidove djelatnosti koje koriste prirodne resurse i opterećuju životnu sredinu, odnosno djeluju na životnu sredinu tako da predstavljaju opasnost od zagađivanja životne sredine, zagađuju životnu sredinu, ili imaju negativan uticaj na životnu sredinu (poput buke, vibracija, radijacije, izuzimajući nuklearnu radijaciju, otpad itd.)“.
U Federaciji BiH je na snazi Zakon o zaštiti od buke („Službene novine FBiH“, br. 110/12) koji propisuje u Članu 1 „dozvoljen nivo buke, mjere zaštite od buke, način mjerenja i evidentiranja buke, granične vrijednosti buke svrstane prema ambijentu, namjeni prostora i dobu dana (dan ili noć) s ciljem zaštite zdravlja ljudi, zaštite radnog i životnog prostora, te okoliša općenito“.
Za područje Brčko distrikta BiH na snazi je Zakon o zaštiti životne sredine BD BiH, koji je prvi put donesen 2004. godine a do danas je imao tri izmjene i dopune.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Jedan komentar na “Uticaj buke i vibracija na zastitu zivotne sredine”

savo11 says:

Ovaj seminarski rad je odlican
Svaka cast

Komentari