Odlomak

2. Elementi prekidačke algebre
2.1. Uvod
Prekidačka algebra pruža matematičku osnovu za bilo kakav rad sa prekidačkim
funkcijama. A prekidačka funkcija je zapravo matematički model rada bilo kog digitalnog
električnog kola. A opet, cilj koji se postavlja pred studenta u okviru drugog dela Uvoda u
računarstvo (računske vežbe), je projektovanje digitalnog električnog kola (ne na fizičkom
nivou, već na logičkom – idejno rešenje).
Detaljnije: www.martinjovanovic.com/uur/koncepcija2.html
Ovo poglavlje u osnovnoj verziji napisala je Valentina Milićević.
2.2. Bulova algebra
2.2.1. Uvod
Ovo poglavlje je, u osnovnoj verziji, napisala Valentina Milićević. Nad njim su
izvršene obimne promene i dopune od strane autora skripte, Martina Jovanovića. Detaljnije
o tim promenama u istoriji verzija. Hvala, Valentina.
2.2.2. Definicija Bulove algebre
Najjednostavnije rečeno, da bi jedan skup postao algebarska struktura, njega treba
“oplemeniti” određenim skupom operacija. Algebarske strukture su “prostori” u kojima se
krećemo kada vršimo bilo kakve matematičke operacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari