Odlomak

Predgovor

Šta je to «socijalni konstrukcionizam» i koja su njegova osnovna načela preuzela je na sebe da detaljno i stručno u ovoj knjizi obrazloži autorka. Kakva je knjiga i šta se sve u njoj može naći najbolje je da otkrije sam čitalac. Zato je ovaj predgovor pisan s ciljem da čitaoca uvede u odnos koji socijalni konstrukcionizam ima sa glavnim tokovima savremene psihologije čije je mirne vode njegova pojava poprilično uzburkala.
Psihologija je nauka u kojoj se kriju mnogi različiti pogledi na svet. U psihologiji, pored toga, ima više različitih sistema. Ona obuhvata više paradigmi. U bavljenju psihologijom zastupljeni su različiti pristupi metodologiji. Psiholozi neguju više različitih po-gleda na to šta je znanje i kako se uopšte može saznavati. Najzad, psihologija je nauka koju sačinjava veliki broj veoma različitih teorija. Zato se i ono što se dešava u savremenoj psihologiji najčešće naziva stanjem «teorijskog pluralizma».
Ipak, bez obzira na to u kojim se psihološkim vodama nađe, svaki čitalac će najverovatnije potvrditi jedan široko rasprostran-jeni utisak koji ljudi, uopšte uzevši, imaju o psihologiji: Ona, na osnovu spoljašnjeg ponašanja, proučava ono što se dešava unu-tra, dobro sakriveno u svakom pojedincu. Psiholozi koji nastoje ta dešavanja da otkriju pravi su stručnjaci za psihološku problemati-ku. Sta god da rade – spekulišu, teoretišu, posmatraju, mere ili in-tervenišu – predmet njihovog interesovanja uvek su neki unu-trašnji entiteti: kompleksi, arhetipovi, crte, inteligencija, stavovi, motivi i slično. Nešto što se ne može golim okom opaziti i nepos-redno posmatrati, nešto o čemu se može samo posredno zaklju-čivati. I zato su psiholozi posredovani velikim brojem raznolikih teorija u svakoj oblasti. Teorijama koje im pomažu da posredno zaključuju o onome što je skriveno od Ijudskog pogleda, a što stoji u osnovi široke lepeze najraznovrsnijeg ponašanja ljudi.
Ponašanje ljudi, ono što se dešava spolja i što se da posmatra-ti, predstavlja proishod delovanja brojnih unutrašnjih, neopazi-vih entiteta – ili kako se u naučnoj psihologiji kaže -varijabli. Cak i kada se ponašanje posmatra kao reakcija na neposredna dra-ženja iz spoljašnje sredine, ta draženja se nužno prelamaju kroz unutrašnje entitete. Od njih zavisi ponašanje. Zato se ponašanje u psihologiji posmatra kao zavisna varijabla. Nešto što zavisi od spoljašnjeg ili unutrašnjeg nadraživanja. A pošto različiti ljudi različito reaguju na jednaka spoljašnja draženja, onda je neiz-bežan zaključak da su upravo unutrašnji psihološki entiteti naj-češće psihološke varijable čiji uticaj na spoljašnje ponašanje tre-ba proučavati. Zato je psihologija – bar u onom svom delu koji se bavi obrazlaganjem ponašanja ljudi – nauka koja otkriva sve ono što počiva u čovekovoj unutrašnjosti dobro sakriveno od radoz-nalih pogleda neposvećenih laika

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari