Odlomak

Informacioni sistem je skup podataka, postupaka, metoda, tehnika i resursa proizvodnog sistema putem tačnog i brzog registrovanja podataka i informacija u toku rada, odlučivanja i upravljanja poslovnih sistema. Svaki informacioni sistem se sastoji iz odgovarajućih podsistema koji čine jedinstven sistem, projektovano na osnovama savremenih mogućnosti u obradi i informaciji, komunikacija i obradi podataka. Svaki IS čini skup ljudi i obnove koji po određenoj organizaciji i tacno definisanim. Metodama obavljaju prikupljanje, prenos, obradu, memorisanje i dostavljanje informacija. U današnje vreme sastoji se od ljudi i računara koji formiraju ili koriste informacije i stupaju u vezu sa ostalim komunikacionim elementima, radi ostvarivanja zacrtanih ciljeva poslovnih sistema. Između elemenata sistema podaci se prenose komunikacijskim kanalima i kao rezultat njihove obrade javljaju se podaci i informacije. Oni se mogu pokazati pomoću azbučnih , brojčanih ili specijalnih signala koji mogu biti formalizovani ili neformalizovani.
Formalizovani podaci imaju fiksnu-nepromenljivu i unapred zadatu strukturu i dužinu i najčešće se koriste kod masovne obrade podataka a podaci se pokazuju u obliku definisanih formata. Neformalizovani podaci imaju promenljivu varijabilnu dužinu, nemaju utvrđenu strukturu a koriste se u primeni raznih tekst procesora. Zadatak svakog IS je da korišćenje podataka proizvodi informacija. Da bi se proizvela informacija podaci se često moraju sakupiti pa se nakon toga vrši obrada gde se posle obrade dobija informacija.
Zadatak IS u definisanom zadatku je takođe da informaciju proizvodi korišćenjem podataka, postupaka i resursa jer ovaj poslovni sistem kao i svaki drugi ne može da egzistira bez postojanja informacionog sistema.
Svi informacioni sistemi mogu se definisati za četiri osnovne aktivnosti vezane za obradu informacije i to su:
1. prikupljanje podataka,
2. obrada podataka,
3. čuvanje ili memorisanje podataka i
4. dostavljanje podataka korisnicima.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese