Odlomak

UVOD

Tema seminarskog rada je: Vrste hardvera računarskih sistema. O ovoj temi se jako mnogo piše ali ja ću se ukratno osvrnuti na najvažnije stvari vezane za navedenu temu.  Dakle, od davnina ljudi su stalno iskazivali potrebu za minimizacijom svog umnog i fizičkog rada koristeći određena pomagala, alatke i mašine. U početku su korišćena prosta oruđa napravljena sa ciljem da se olakša isključivo fizički rad. Kasnije, sa razvojem nauke i tehnike i pronalaskom specijalizovanih uređaja i mašina, stvorili su se uslovi da se rastereti i čovjekov umni rad. Posljednjih sedamdeset godina intezivno se koriste razne vrste specijalnih mašina koje nazivamo računari.
Svaki savremeni elektronski računar, pored svoje fizičke konstrukcije – hardvera posjeduje i sistem programa – softver. Softver je niz naredbi koji je smješten u memoriji računara, izvršava se na nekom hardveru i neophodan je za djelovanje jednog računarskog sistema. Pojam softver prvi je iskoristio John W. Tukey 1957. godine. Pojam je nastao kao analogija pojmu hardver. Na engleskom riječ hardver označava čvrste, opipljive dijelove računara, dok je softver dobio naziv od engleske riječi soft – mekano.
Razvoj računarske tehnologije ne bi bio moguć bez začetka i razvoja određenih naučnih oblasti kao što su računarsko inženjerstvo, nauka o računarima i računarske tehnologije. Računarsko inženjerstvo se bavi projektovanjem i proizvodnjom fizičkih komponenti računara, nauka o računarima se bavi teorijskim aspektima arhitekture računara i računarskog softvera, dok se računarske tehnologije bave praktičnom primenom računara.

VRSTE SOFTVERA RAČUNARSKIH SISTEMA

SOFVER

Softveri su programi (naredbe, instrukcije) koji “govore” računaru kako treba da izvršava određene zadatke. Softver je nacin zapisa algoritama u obliku koji je razumljiv racunaru.  Programi i programski paketi se jednom riječju nazivaju softveri. Softver je skup raznovrsnih računarskih programa koji obavljaju različite funkcije. Svaki program je sačinjen iz niza programskih instrukcija koje su napisane sa ciljem izvršavanja određenog problema. Instrukcije se kodiraju i smještaju u određene fajlove na hard disku. Računar predstavlja jedinstvo hardvera i softvera.
Pojam softver je prvi put iskoristio John W.Tukey, inženjer informatike, 1957. godine. Pojam je nastao kao analogija pojmu hardver. Naime, na engleskom riječ hardver znaci tvrdo, odnosno tvrde stvari a  nasuprot tome je riječ soft znaci mekano.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari