Odlomak

Zemljište i njegove osobine

Zemljište je prirodno telo nastalo pod uticajem živih organizama, a sastoji se od čvrste (minerali i organska materija), tečne i gasovite faze. Na površini se graniči sa vazduhom, vodom i biljnim materijalom (koji nije započeo razgradnju). Smatra se da neka površina nije zemljište ukoliko je stalno prekrivena vodom (više od 2.5 m). Donju granicu, koja razdvaja zemljište od nezemljišta, je teško definisati. U cilju klasifikacije, donja granica se arbitrarno postavlja na 200 cm.
Pod zemljištem u poljoprivrednom smislu se podrazumeva mešavina čvrstih čestica raspadnutih mineralnih stena sa vodom i vazduhom, obogaćena materijama koje su potrebne za ishranu i razvoj biljaka. Zemljište je neophodan izvor hranjivih materija i vode za biljke. Na plodnost zemljišta utiču mnogi faktori . najvažnija je količina i vrsta hranljivih sastojaka u plodonosnom sloju, u kom biljka razvija svoj korenov sistem. Plodnost zemljišta zavisi od više faktora: prirode i vrste raspadnute stene od koje je nestalo plodnosni sloj, količine i vrste organskih primesa u zemljištu, vodnih odnosa u tom sloju i prirode podloge na kojoj se taj sloj razvija. Da bi se u potpunosti shvatio uticaj zemljišta na biljnu proizvodnju, neophodno je poznavati njegove osnovne fizičke, hemijske i biološke osobine.

Fizičke osobine zemljišta
Od fizičkih osobina zavisi vodni, vazdušni i toplotni režim.
U fizičke osobine spadaju mehanički sastav, struktura, poroznost (šupljikavost), vodni, vazdušni i toplotni režim, boja itd.
Mehanički sastav zemljišta
Mehanički sastav je kvantitativno učešće čestica različitih veličina koje se grupišu u mehaničke frakcije sa graničnim vrednostima njihovih dimenzija. Mehanička analiza nema za cilj da izdvoji svaku primarnu česticu već nastoji da ih razvrsta u mehaničke frakcije.

Rating: 2.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese