Odlomak

CILJ I ZADACI ANALIZE PREDUZEĆA

Reč analiza potiče od grčeke reči „analysis“ što znači rastavljanje ili raščlanjavanje neke celine na njene sastavne delove, dok ne dođemo do njenih elemenata koji su dalje nedeljivi. Najvažnije analitičke metode su raščlanjivanje i upoređivanje. Analiza se kao naučna metoda primenjuje u raznim naukama, a svrha analize u ekonomiji je da pripremi materijal iz dokumentacije na osnovu koga će se moći stvoriti sud o stanju i poslovanju preduzeća.
Analiza poslovanja je proistekla iz analize bilansa, koji je dugo vremena bio jedina nauka pomoću koje se vršilo kvantitativno ispitivanje i ocena uspešnosti preduzeća. Analiza poslovanja se još više razvija i unapređuje sa pojavom novih naučnih disciplina: kibernetike, teorije sistema, teorije informacija, tehnike računara.
Mogućnost da se ostvare ciljevi znalize uslovljena je ličnošću koja vrši analizu, vremenom koje je za to raspoloživo, dokumentacijom koja je stavljena na raspolaganje i okolnostima pod kojima se vrši analiza.
Razlikuju se dve vrste analize: interna je ona koja se vrši unutar predzeća i vrši je vlasnik ili rukovodilac preduzeća, a svaka druga analiza se smatra eksternom i vrše je uglavnom poverioci,
banka, revizori.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese