Odlomak

 

Bezbednost je naučna disciplina u razvoju, koja pripada grupi društvenih nauka. Određivanje pripadnosti jednom od kompleksa nauka na osnovu klasifikacija nauka, ne služi njenom razdvajanju i izolaciji od ostalih nauka, već tačnom i preciznom utvrđivanju područja, predmeta, metoda i cilja nove naučno-nastavne discipline.
Bezbednost je pojam sa višestrukim značenjem. U najopštijem smislu podrazumeva slobodu od straha, pretnji i fizičkog nasilja. Međutim, bezbednost uključuje i moralne, ideološke i normativne elemente, što je oduvek otežavalo njegovu preciznu definiciju. U pitanju je društveno konstruisan koncept, koji stiče specifično značenje unutar datog socijalnog konteksta.
Reč bezbednost je višeznačna, i u teoriji, doktrini i u praksi se koristi da se njome imenuju (označe) raznovrsni elementi i odnosi. Jedan od osnovnih motiva delatnosti čoveka i društva posmatran kroz istoriju i, nesumnjivo, jedan od globalnih problema savremene epohe, je bezbednost. Sve do nedavno, problem bezbednosti je podrazumevao razmatranje, prvenstveno vojnog aspekta. Sve vreme nauka je nastojala da svet predstavi kao jedinstvenu celinu, u kojoj značajnu ulogu ima i bezbednost, kao nastavno-naučna disciplina.
Sistem bezbednosti je oblik organizovanja i funkcionisanja države i društva u sprovođenju mera i radnji na preventivnom i represivnom planu koji se preduzimaju radi očuvanja vitalnih vrednosti jednog društva od svih izvora i oblika ugrožavanja. Sistem bezbednosti se može odrediti i kao organizovani društveni sistem preko kojeg društvo organizuje funkciju zaštite svojih vitalnih vrednosti radi opšteg napretka i razvitka društva. Nacionalni sistem bezbednosti jedne države može se podeliti na državni i nedržavni sektor. Znači, danas je izraženija deoba na: državni sektor bezbednosti, kojeg čine subjekti i snage koje osniva država i nedržavni sektor bezbednosti, kojeg čine subjekti i snage koje osnivaju nedržavni akteri.

Cilj ovog rada je da se prikaže značaj, kao i organazcija nedržavnog sektora bezednosti. U realizaciji tog cilja kreće se od definisanja razvoja i definisanja nedržavnog sektora bzebednosti sa osvrtom i na karakteristike istog. Drugo poglavlje obuhvata podelu ovog sektora i funkcije neprofitnih i profitnih organiazcija nedržavnog sektora bezbednosti, koji se u literaturi naziav i privatna bezbednost. Na kraju, u zaključku biće iznet kratak rezime svega navedenog.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Korporativna bezbednost prof. Dragan Trivan
  • Školska godina: prof. Dragan Trivan
  • Seminarski radovi, Skripte, Bezbednost
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari