Odlomak

Break even analiza – Prelomna tačka rentabilnosti

Svaki menadžer mora da zna kako troškovi utiču na formiranje prodajne cene proizvoda ili usluge. U tom kontekstu posebno je važno da se uradi Break even analiza i na osnovu nje odredi prelomna tačka i utvrdi kako obim proizvodnje utiče na prodajne i poslovne rezultate. Šta je ustvari Break Even Point – prelomna tačka?
Break Even Point – prelomna tačka je tačka u kojoj su svi prihodi kompanije dovoljni da pokriju ukupne troškove. Ukratko, to je tačka u kojoj kompanija niti pravi gubitke, niti pravi profit. Još bolje rečeno, još niste napravili profit, ali ste makar pokrili sve troškove.
Do određivanja ove tačke dolazimo kroz proces koji se naziva Break even analiza. Menadžeri je koriste iz više razloga:

 • da izračunaju da li prihodi pokrivaju troškove,
 • da odrede koliko je potrebno proizvesti proizvoda da bi se dostigla prelomna tačka u kojoj se pokrivaju svi troškovi i ne stvara gubitak
 • radi definisanja prave cenovne strategije,
 • radi shvatanja kako obim proizvodnje utiče na rezultate poslovanja,
 • kada prave biznis plan.

Zašto je toliko važno odreditu Break Even Point – prelomnu tačku? Pre svega iz razloga da biste mogli da predvidite trenutak kada će proizvod prestati da „troši“ vaš teškom mukom zarađeni novac i konačno početi da obezbeđuje dugoočekivani profit vašoj kompaniji.
Prelomna tačka ili tačka rentabilnosti zavisi od više faktora:

 • Obima proizvodnje (Op)
 • prodajne cene jednog proizvoda (C)
 • fiksnih troškova (Ftr)
 • varijabilnih troškova (Vtr)
 • ukupnih troškova (Utr), gde su ukupni troškovi Utr = Ftr + Vtr × Op
 • ukupnog prihoda (Upr), gde su ukupni prihodi Upr = C × Op a profit je Upr − Utr = profit

U prelomnoj tački nema profita, pa je Upr – Utr=0. Zbog toga je C × Op − ( Ftr + Vtr × Op ) = 0 iz čega sledi da je Ftr= Op x (C – Vtr). Obim proizvodnje potreban da se dostigne Break Even tačka se određuje iz formule: Op = Ftr / (C − Vtr)
Iz ovoga se može zaključiti da što su veći fiksni troškovi i veće ulaganje u opremu, potrebno je obezbediti veću prodaju, a u isto vreme, na grafikonu će biti i viša prelomna tačka.
Primer: Ako su fiksni troškovi Ftr=1000 dinara, cena jedne jedinice proizvoda C = 25 dinara, a varijabilni troškovi po jedinici proizvoda Vtr = 5 dinara, prelomna tačka izražena kroz broj proizvoda potrebnih da se proizvedu i prodaju će biti: 1000/(25-5)= 50. Znači, kompanija mora da proizvede i proda 50 jedinica proizvoda da bi dostigla Break even prelomnu tačku. U slučaju veće tražnje od 50 jedinica proizvoda, kompanija ulazi u zonu dobitka i obrnuto,u slučaju manje tražnje i prodaje od 50 jedinica prozvoda, kompanija ulazi u zonu gubitka. Da biste ovu računicu proverili i videli kako izgleda grafički prikaz, idite na Break even calculator . Kao što vidite, levo od prelomne tačke je zona gubitka, a desno zona dobitka.
Pored klasičnog izračunavanja prelomne tačke, imate mogućnost i da menjanjem vrednosti očekivane prodaje u narednom periodu lakše predvidite dostizanje Break even tačke. Ili čak da postavite kao poslovni i finansijski cilj ostvarenje određenog profita i uz pomoć Break even calculatora izračunate ostale parametre koje treba da obezbedite da biste ostvarili planiranu prodaju i profit.
Break even analiza je neprocenjiva kada treba da odredite i da li je vaša poslovna ideja profitabilna ili ne. Takođe i u situaciji kada treba da analizirate koji od vaših proizvoda koje nudite tržištu je profitabilniji i zaslužuje veću pažnju, vreme i novac da biste ga proizveli i prodali.
Uz pomoć nje saznaćete i koja je najniža cena po kojoj možete da ponudite na tržištu vaš proizvod, ili kako će se odraziti na vaš profit akcija sniženja cena pojedinih proizvoda koju planirate za sledeći mesec.
Treba znati i to da Break even analizu možete raditi za bilo koji vremenski period: dan, nedelju, mesec kvartal ili godinu. Jedini uslov je da se fiksni i varijabilni troškovi, kao i jedinična prodajna cena proizvoda odnose za period za koji radite analizu.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari