Odlomak

 

 

Uvod

Voda je hemijsko jedinjenje kiseonika i vodonika. Hemijska formula vode je H2O. Voda je supstanca bez mirisa, ukusa i boje. Temperatura mržnjenja vode je 0°C, a pade e ure ključanja je 100°C. Osim tečnosti, javlja se u još dva agregatna stanja, a to su čvrsto i gasovito. Čvrsto agregatno stanje se zove led, a gasovito para.
Osnovna fizička svojstva vode su: boja, mutnoća (izgled), miris, ukus i temperatura.
Čista voda je bezbojna. Može imati i neke nijanse (zelenkastoplavu), (zelenkastu), što je posledica rastvorenih organskih i neorganskih materija u njoj.
Mutnoća vode opisuje se sledećim ocenama: bistra, slaboopalescirajuća, opalescirajuća, malo mutna, mutna, vrlo mutna. Vode u potocima i rekama mogu biti mutnije u vreme pada kiša i topljenja snega. Mutna voda se ne sme koristiti za piće. Takvu vodu treba pre upotrebe izbistriti, a potom dezinfikovati. Po pravilu čista voda je bistra.
Voda može biti tvrda i meka. To je zato što se u svakoj vodi nalazi rastvoreno na stotine minerala i drugih jedinjenja. Količine ovih jedinjenja su znatno male, ali su veoma značajne za živi svet. Kada je u vodi sadržaj minerala i jedinjenja visok, za vodu se kaže da je tvrda, a kada je sadržaj nizak za vodu se kaže da je meka.
Nepravilna eksploatacija I zagađivanje, ugrozilo je svetske zalihe vode. Prema podacima UNESCO-a, u narednih 20 godina pade e pijaće vode će se smanjiti za 30 odsto. Smatra se da čak 40 odsto svetske populacije već sada nema dovoljno vode za svoje dnevne potrebe. Prema podacima organizacije WaterAid svakih 15 sekundi jedno dete umre od oboljenja izazvanog manjkom vode.
Voda se u prirodi ne pojavljuje u hemijski čistom obliku, jer na svom putu dolazi u dodir, rastvara I prima različite materije. Od količine I vrste ovih sastojaka zavise karakteristike vode.
Prema svojoj prirodi, voda se deli na atmosfersku, površinsku I podzemnu.
Atmosferska voda nastaje od padavina kao što su kiša, sneg I led. Ona sadrži rastvorene gasove sa kojima dolazi u dodir, poput kiseonika I ugljen-dioksida. Od čvrstih materija sadrži nešto prašine I čađi, a u blizini mora I nešto soli.
Površinska voda je ona koja ili leži na površini tla. Ova voda nastaje od atmosferske vode, koja direktno pada na Zemljinu površinu ili one koja se sliva u nju sa površine tla.
Podzemna voda se nalazi ispod površinske zemlje. Nastaje prodiranjem padavina od površinskih vodenih tokova ka tzv. Vodonepropusnim slojevima (unutar Zemljine površine) koji se sastoje od stena sa malom efektivnom poroznošću. Ova voda pade u red čistijih, pa se zbog takvih odlika veoma često koristi za piće.

Mere zastite vode
U cilju utvrđivanja mera koje treba preduzimati radi zaštite vode od zagađivanja, odnosno izrade planova i kontrole rezultata preduzetih mera zaštite, potrebno je stalno pratiti
kvalitet površinskih i podzemnih voda i kvalitet otpadnih voda naselja i industrije. Sistematsko praćenje kvaliteta površinskih i podzemnih voda vodi Republički, odnosno pokrajinski hidrometeorološki zavod prema program sistematskog ispitivanja kvantiteta voda u vodotocima. Sistematsko praćenje i ispitivanje voda koje služe za snabdevanje stanovništva vodom za piće sprovodi se u sfkladu sa propisima o ispravnosti vode za piće, a vrše zavodi za zaštitu zdravlja. Ispitivanje kvaliteta i kvantiteta ispuštenih otpadnih voda, posebno sa stanovišta štetnih otpadnih materija, komunalna i druga javna preduzeća vrše preko ovlašćenih laboratorija. Posebna ispitivanja se obavljaju u cilju utvrđivanja obima i mogućnosti posledica havarijskog zagađivanja, provere i definisanja tehničkih rešenja i za druge namene prema posebno utvrđenim programima. Izgradnjom uređaja za zaštitu i prečišćavanje otpadnih voda neposredno se smanjuje i sprečava privremeno zagađivanje vode. Ako se uzme u obzir stanje kvaliteta površinskih voda, količine otpadnih voda i zagađenja, prijemni kapacitet vodoprijemnika i korišćenje voda za razne namene, utvrđuju se sledeći prioriteti u izgradnji uređaja i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Postoje tri kategorije takvih uređaja. U prvu spadaju: svi uređaji potrebni za primarno prečišćavanje tehnoloških, odnosno toksičnih otpadnih voda, uređaji za konačno prečišćavanje otpadnih voda velikih zagađivača i otpadnih voda koje imaju uticaja na vodosnabdevanje i kvalitet voda na širem području ili nacionalne parkove i prirodne rezervate. U drugu kategoriju spadaju svi oni uređaji za primarno i konačno prečišćavanje otpadnih voda svih većih zagađivača koji imaju uticaj na kvalitet vode u dve ili više opština. I u treću kategoriju spadaju uređaji za primarno i konačno prečišćavanje otpadnih voda manjih zagađivača koji imaju lokalni uticaj na kvalitet vode.
Dezinfekcija vode za piće

Dezinfekcija vode podrazumjeva uklanjanje ili uništavanje patogenih i fakultativnopatogenih mikroorganizama. U toku dezinfekcije i sterilizacije vode nastaju kodmikroorganizama grubi poremećaji koloidne ravnoteže (zbog dejstva fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih agenasa), i poremećaji ravnoteže njihovog fermentnog sistema.Naročito su izražene ireverzibilne fizičko-hemijske promjene fermenata disanja idrugih fermenata metabolizma mikroorganizama, što dovodi do inaktiviranja i smrti ćelija.
Načini dezinfekcije vode za piće:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese