Odlomak

 

1. UVOD

Iz duge prakse bankarskog poslovanja proizašla su određena načela i pravila ponašanja o kojima sve poslovne banke moraju posebno voditi računa. Mogu se izdvojiti sledeća tri načela bankarskog poslovanja, to su tzv.zlatna pravila bankarskog poslovanja:

Načelo likvidnosti,
Načelo solventnosti i sigurnosti sredstava.

Uspeh poslovnih banaka umnogome zavisi od toga koliko se pridržavaju ovih načela u svojoj poslovnoj politici i praksi.

– Prema načelu likvidnosti jedna poslovna banka se smatra likvidnom sve dok je sposobna da o rokovima dospeća izvršava sve svoje obaveze. To znači da je banka preuzela obavezu da će na vreme i pod unapred dogovorenim uslovima vratiti primljena sredstva i to bez ikakvog odlaganja.

– Načelo solventnosti, sigurnosti i efikasnosti ulaganja sredstava ukazuje banci koji uslovi moraju biti zadovoljeni prilikom razmatranja kreditnih zahteva klijenata kako banke ne bi ugrozile svoju stabilnost. Načelo solventnosti zahteva ispitivanje opravdanosti kreditnog zahteva, odnosno ispitivanje sposobnosti dužnika da u celini izmiruje svoje dospele novčane obaveze.
Utvrđena nesolventnost govori o nesposobnosti duznika da izmiruje dospele novčane obaveze.
Sigurnost ulaganja znači da postoji mogućnost naplate svih potraživanja o roku, u obimu i na način predviđen ugovorom. Da bi se obezbedila sigurnost obavezno je adekvatno proveravanje imovinske i poslovne situacije tražioca kod svakog odobravanja kredita. Efikasnost ulaganja zahteva uverenje da će plasman obezbediti optimalne rezultate.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese