Odlomak

1. Definicije i podele Kriminalistike
Identifikacije u kriminalistici
Identitet označava istovetnost i određenost stvari, događaja i ličnosti koja omogućavaju imenovanje, poznavanje i prepoznavanje
Identičan = isti, istovetan, jednak
Identifikacija
Da bi se postupak identifikacije u kriminalistici sproveo potrebno je poznavanje:

  • OBJEKATA
  • OBELEŽJA
  • METODA
  • KRITERIJUMA IDENTIFIKACIJE :
  • POSREDNA -preko registracione zbirke ili digitalne baze podataka (poređenjem spornih i nespornih karakteristika )
  • DIREKTNA – direktnim određivanjem karakteristika ( termičke ,hemijske,optičke,…)

REGISTRACIJA -postupak stvaranja baze podataka na osnovu određenih karakteristika objekata

Definicije i podele Kriminalistike
Kriminalistika je multidisciplinarna naučna oblast.
Kriminalistika se bavi razrešenjenjem i razjašnjenjem kriminalnog događaja i identifikovanjem učinioca kriminalnog dela.
Kriminalistika se u novije vreme definiše kao forenzika sa pravnim okvirom.
Tradicionalna podela kriminalistike:

1. kriminalistička tehnika ,
2. kriminalistička tataktika,
3. kriminalistička metodika.

Kriminalistička tehnika

  • Najvažniji deo Kriminalistike kao nauke koji omogućava identifikacije kriminalističkih objekata.
  • Kriminalistička tehnika se definiše kao deo kriminalistike koji se bavi obradom kriminalnog događaja koristeći metode fundamentalnih i primenjenih nauka.
  • Primena Kriminalističke tehnike ima za krajnji cilj dobijanje dokaza za sudska razjašnjenja i razrešenja kriminalnih događaja i identifikaciju učinalaca .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese