Odlomak

1. Pojam i značaj
Menica je hartija od vrednosti po naredbi kojom njen izdavalac (trasant) izdaje bezuslovni nalog drugom licu (trasatu) da korisniku isprave (remitentu) isplati određenu svotu novca ili sam izdavalac obećava da će izvršiti tu isplatu.
Menica je tipična hartija od vrednosti, što znači da ima sve bitne osobine hartije od vrednosti:

• Ona mora biti sačinjena kao pismena isprava a njen sadržaj je odredjen imperativnim propisima
• Sadrži u sebi gradjansko pravo- pravo potraživanja odredjene sume novca
• Korisnik menice ne može da naplati sumu označenu u menici ako meničnom dužniku ne prezentira meničnu ispravu
• Menica lako cirkuliše u prometu, što znači da se prenos menice i prava koja su sadržana u njoj, obavlja jednostavno, unošenjem posebne klauzule u tom smislu u menično pismo i potpisom lica koje prenosi menicu

 

 

2. Istorijski razvoj i uloga menice
Menice su se prvi put pojavile u trgovačkim gradovima severne Italije u XII i XIII veku, iako se pojedini tragovimeničnopravnih radnji i pojedine pismene isprave, koje su slične menici pojavljuju još u starom veku. Pismeni nalozi za isplatu određene svote novca poznati su još u staroj Atini, samo te pismene isprave nisu bile hartije od vrednosti u današnjem smislu te reči.
U savremenom prometu, menica ima trojaku ulogu. Ona je sredstvo plaćanja, sredstvo obezbedjenja plaćanja i sredstvo kredita.
Funkciju sredstva plaćanja menica ima naročito u medjunarodnom prometu. Ako prodavac i kupac ugovore plaćanje menicom, kupac izdaje menicu na iznas kupovne cene u kojoj označava prodavca kao korisnika, a svoju poslovnu banku kao lice koje treba da plati po menici.
Prodavac podnosi menicu kupčevoj banci kako bi utvrdio da li ona pristaje da isplati menicu. Ukoliko banka prihvati tu obavezu potvrdom na samoj menici, prodavac moze biti siguran da će naplatiti kupovnu cenu kada isporuči robu kupci.
Menica je istovremeno i sredsvo obezbedjenja plaćanja. U slučaju da banka ili kupac ne plate po menici, prodavac može u sudskom postupku koji se vodi po posebnim pravilima za menične sporove, da naplati ugovoreni iznos.
Menica često ima ulogu kreditnog sredstva. Kada kupac i prodavac dogovore odloženo plaćanje, kupac izdaje menicu sa rokom dospeća na dan kada je dogovoreno da kupovna cena bude plaćena. Za vreme dok čeka da menica dospe za plaćenje, prodavac kreditra kupca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese