Odlomak

• Ako je obaveza dužnika (npr.prodavca, poklonodavca) da preda stvar poveriocu (kupcu, poklonoprimcu), da li može nastupiti poverilačka docnja?: Može kod teretnih ugovora (npr.kod ugovora o kupoprodaji) a ne može kod dobročinih ugovora (npr.kod ugovora o poklonu)
• Ako se poveriocu može staviti na teret docnja u koju je zapao, tada se radi o Poverilačkoj subjektivnoj docnji
• Ako za određeno potraživanje nije predviđen poseban rok, na njega se ima primeniti opšti rok zastarelosti, koji iznosi: 10 godina
• Cesija je Prenos potraživanja sa poverioca na treće lice
• Da bi nastupila zakonska kompenzacija potrebno je da su obligacije (potraživanja) Uzajamna, dospela, istorodna i prinudna
• Da li dužnik pada u docnju isticanjem prigovora neizvršenja obaveze poverioca: ne, zato što neizvršenjem obaveze poverioca izostaje pravni osnov (kauza) obaveze dužnika
• Da li je načelno dopuštena promena dužnika u obligacionom odnosu: da, osim za obligacije s obzirom na lična svojstva dužnika
• Da li je potrebna saglasnost dužnika kod preuzimanja duga: pošto se položaj dužnika ne menja nije neophodno obaveštenje o pristupanju duga
• Da li je potrebno da se dužnik saglasi sa ustupanjem potraživanja (cesijom): ne,jer cesijom njegov
• Da li je potrebno da se dužnik saglasi sa ustupanjem potraživanja (cesijom): ne, jer cesijom njegov položaj ne može biti pogoršan

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 7 stranica
  • Oblihaciono pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  
  • ,

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese