Odlomak

Uvod
Otpad je nepotreban, neželjen ili suvišan materijal preostao nakon završetka nekog procesa. Takodje možemo reći da pod otpadom podrazumevamo svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, koji je isključen iz upotrebe, koji nije za daljnje korišćenje i mora se odbaciti.
Otpad je vrlo subjektivna stvar, jer ono što nekom nema vrednost nekom pak ima. Poznato je da su neke otpadne materije vredni resursi te postoje razne mogućnosti da se na najbolji mogući način iskoriste.
Tako imamo otpad koji treba na siguran način da se uništi i otpad koji može dalje da se koristi. Korisan otpad je otpad iz kojeg dobijamo sekundarne sirovine-materije koje možemo reciklirati-ponovo upotrebiti: metal, plastika, staklo, čelik, papir… Organske ostatke možemo humificirati-reciklirati u gnojivo.Gorive materije možemo spaljivati.
Suprotno od toga ima otpada kojeg smatramo nekorisnim, kojeg čine otpaci koje se ne koriste. Neadekvatno upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema sa aspekta zaštite životne sredine. Otpad je direktno vezan za ljudski razvoj i sa tehnološkog i sa društevog aspekta. Upravljanje otpadom je kontrola nad prikupljanjem, obradom i odlaganjem različitog otpada.
Otpad i postupanje s otpadom javnost je kod nas tek spoznala kao problem. Međutim, ona ga ne oseća i ne doživljava kao svoj, nego tuđi i za čije rešavanje je nadležan netko drugi – država, lokalna samouprava, industrija itd.. U najvećem broju slučajeva, spremnost na sudjelovanje na rešavanju ovog problema, javnost pokazuje samo kada je sama ugrožena ili ako je sama zainteresovana za njegovo rešavanje.
Treba zapamtiti da svako od nas svakodnevno proizvodi otpad iz čega proizilazi da je svaki pojedinac takođe i posednik otpada i snosi odgovornost u procesu stvaranja i zbrinjavanja otpada.

 

 
1. Pojam otpada
U laičkom se smislu pod pojmom otpad podrazumeva sve ono što se u određenoj aktivnosti pojavljuje kao bezvredan nus proizvod.Otpad – ”bilo koja supstanca ili predmet” definisani kategorijama u Aneksu I direktive (75/442/EEC), , koje je vlasnik odbacio, namerava da odbaci, ili nalaže trećoj strani da ih ukloni. U stručno-administrativnom smislu pod pojmom otpad podrazumeva se kruti otpad koji nastaje u domaćinstvu i industriji. Tekući otpad (otpadne vode i muljevi) te radioaktivni otpad spadaju u vrste otpada koje se zbog svojih svojstava,načina uklanjanja ili zbog povećane potencijalne opasnosti u pravilu zbrinjavaju na poseban način i pojmovno ne spadaju u grupu krutog otpada iz domaćinstva I sličnog otpada koji nastaje u industriji.Otpad može biti u čvrstom, tečnom, gasovitom i aerosolnom agregatnom obliku, nastaje u procesu proizvodnje ili korištenja sirovina. Otpad se može prerađivati ili odlagati u skladu sa zakonom i odgovarajućim propisima jedne države.
Otpad prouzrokuje štetan uticaj na:

  •  zdravlje ljudi,
  •  životnu sredinu,
  •  na radnu sredinu i
  •  ekosistem.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari