Odlomak

Karakteristike (osobine) tla
Osnovne grupe karakteristika tla možemo podeliti na:

  1. morfološke osobine
  2. Sastav I strukturno mehaničke osobine
  3. fizičke osobine
  4. hemijske fizičko-hemijske osobine

Morfološke osobine zemljišta
Morfološke osobine zemljišta daju postpuniju predstavu o obrazovanju zemljišta i njegovim ostalim karakteristikama. Za utvrđivanje morfoloških osobina tla iskopava se profil zemljišta.
Profil zemljišta je vertikalno iskopan sloj zemljišta po dubini do matične stene, obično do geološkog supstrata ili do 2m dubine. Profil zemljišta je izdeljen na genetičke horizonte, vertikalno od površine tla nadole Genetički horizonti su horizontalne (vodoravne) zone na profilu zemljišta koje se međusobno razlikuju.
Broj horizonata nije isti kod svih zemljišta. Genetski mlada zemljišta imaju samo dva horizonta dok genetski stara zemljišta mogu imati i više horizonata.
Najvažnije morfološke osobine zemljišta su:

  1. sklop (građa) profila
  2. dubina zemljišta i njegovih pojedinih horizonata
  3. boja
  4. zbijenost
  5. aktivnost zemljišne faune

Sklop (građa) profila
Ova osobina nam ukazuje na to od kojih je sve horizonata sačinjen profil zemljišta i koliko ih ima u pomutom profilu. Horizonti se međusobno razlikuju po boji, agregatnom sastavu, zbijenosti, hemijskim, fizičkim i mehaničkim osobinama. Svaki horizont ima svoj naziv i označava se određenim velikim latiničnim slovom: O, A, B, C, E, R. Neki od tipičnih horizonata tla su prikazani na slici

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese