Odlomak

Plan je ništa, planiranje je sve”
Dvajt Ajzenhauer
„Ne planirati, znači planirati neuspeh”
Bendžamin Frenklin

Savremeno globalno poslovanje i globalno okruženje zasniva se na razvoju informacionih tehnologija koje su svima dostupne. U takvom okruženju organizacije svoju konkurentnost mogu graditi samo na jednom resursu-ljudskom resursu tj. svojim zaposlenima. Uspešnost poslovanja organizacije zavisi od talenta zaposlenih, njihovog znanja, motivacije za radom.
Ljudski resursi predstavljaju živ i dinamičan faktor svake organizacije. Decenijama i godinama raste interesovanje za ovaj bitan faktor ukupnog razvoja, uslovili su u velikoj meri promene u opštoj ali i u poslovnoj okolini. Treba svakako istaknuti da ljudski resursi predstavljaju najvažniji resurs u preduzeću, pa time efikasno upravljanje ljudskim resursima svakako predstavlja važan ključ uspešnosti preduzeća.
Zaposleni u današnjem poslovnom svetu predstavljaju najvredniji ali i najskuplji organizacioni resurs. Zbog toga upravljanje njima mora biti dugoročno ali i strateški promišljeno. Zbog svega gore navedenog uspešno definisanje i implementacija stategije preduzeća mora biti odgovarajuća i treba da odgovori na promene i zahteve okruženja. Sve to potrebno je radi zadovoljenja perfomansi i opstanka organizacije u dugom vremenskom periodu, zato planiranje zaposlenih čini jedan veoma kompleksan sistem menadžmenta.
Strateški plan predstavlja bazu za sve aktivnosti planiranja koje slede. U tim aktivnostima kao poseban oblik svakako da se izdvaja planiranje ljudskih resursa tj. planiranje zaposlenih u jednoj organizaciji. Procesi strategijskog menadžmenta i planiranja ljudskih resursa predstavljaju međuzavisni odnos, tako da uspeh jednog zavisi od uspeha drugog navedenog procesa. Da bi se planiranje zaposlenih sprovelo na adekvatan način od izuzetnog značaja je detaljna analiza faza i aktivnosti u tom procesu (procesu planiranja). Sledeći korak je pronalaženje međusobnih veza sa strateškim planiranjem zaposlenih kao i potreba utvrđivanja doprinosa ljudskih resursa da bi se ostvario cilj organizacije.
Planiranje ljudskih resursa-zaposlenih može se shvatiti kao aktivnost pomoću koje se u turbulentnom poslovnom okruženju kao i unutar same organizacije predviđa potrebna radna snaga za određenu organizaciju, ali i kao proces u kome se usklađuju ponuda i tražnja za radnom snagom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ljudski resursi

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese