Odlomak

30.PRESTANAK AKCIONARSKOG DRUSTVA – Akcionarsko drustvo, kao I svako trgovacko drustvo prestaje, ako postoje razlozi prestanka predvidjeni za likvidaciju drustva. Likvidacija se sprovodi u slucaju : kada je upravnom merom zabranjeno vrsenje delatnosti zbog neispunjenja uslova; kada su prestali uslovi, prirodni I drugi za vrsenje delatnosti; zbog prvosnazne sudske odluke o nistavosti upisa preduzeca u sudski registar; istekom roka na koji je preduzece osnovano; ako preduzece nije osnovano u skladu sa zakonom. Likvidacioni postupak pokrecu : osnivaci, vlasnik, duznik I sud ili 10% akcionara. Likvidacioni postupak sprovodi likvidaciono vece I likvidicioni upravnik. Kod stecaja, posle namirenja poverilaca, po prioritetu idu vlasnici akcija.
31.POVEZIVANJE PRIVREDNIH DRUSTAVA- Dva ili vise drustava se mogu povezati putem ucesca u osnovnom kapitalu ili ortackim udelima (povezivanje kapitalom), putem ugovora (ugovorno povezivanje), kao I putem kapitala I ugovora (mesovito povezivanje). Zabranjeno je povezivanje drustava suprotno propisima kojima se uredjuje zastita. Privredna drustva povezivanjem formiraju : *Grupu drustava: postoji kada kontrolno drustvo pored upravljanja zavisnim drustvima obavlja I druge delatnosti. *Holding drustvo: je drustvo koje kontrolise jedno ili vise drustava I koje za iskljucivu delatnost ima upravljanje I finansiranje tih drustava. *Drustva sa uzajamnim ucescem u kapitalu: su drustva od kojih svako od tih drustava poseduje znacajno ucesce u kapitalu drugog drustva.
32.STATUSNE PROMENE- Statusnom promenomse drustvo (drustvo prenosilac) reorganizuje tako sto na drugo drustvo (drustvo sticalac) prenosi imovinu I obaveze dok njegovi clanovi u tom drustvu sticu udele,odnosno akcije. Statusne promene su : *Pripajanje: jedno ili vise drustava moze se pripojiti drugom drustvu prenosenjem na to drustvo celokupne imovine I obaveza cime drustvo koje se pripaja prestaje da postoji bez sprovodjenja postupka likvidacije. *Spajanje: dva ili vise drustava mogu se spojiti osnivanjem novog drustva I prenosenjem na to drustvo celokupne imovine I obaveza, cime drustva koja se spajaju prestaju da postoje bez sprovodjenja postupka likvidacije. *Podela: drustvo se moze podeliti tako sto ce istovremeno preneti celokupnu imovinu I obaveze na: 1.Dva ili vise novoosnovanuh drustava (podela uz osnivanje); 2.Dva ili vise postojecih drustava (podela uz pripajanje); 3.Jedno ili vise novoosnovanih I postojecih drustava. *Izdvajanje:Drustvo se moze podeliti tako sto ce istovremeno preneti deo svoje imovine I obaveze na: 1. Jedno ili vise novoosnovanih drustava (izdvajanje uz osnivanje); 2.Jedno ili vise postojecih drustava (izdvajanje uz pripajanje); 3. Jedno ili vise novoosnovanih I postojecih drustava (mesovito izdvajanje).
33.JAVNO PREDUZECE (POJAM I VRSTE)- Javno preduzece osniva Republika ili jedinstvenalokalna samouprava radi obavljanja delatnosti od opsteg interesa. To su I preduzeca sa vise od vise od 50% vlasnistva republike I zaposljavaju vise od 50 lica. Osnivaju se u javnom interesu u oblastima energetike,vodoprivrede, PTT,sumarstvo, komunalija. *Organizaciju I delatnost uredjuje statut; *Sredstva za rad obezbedjuje osnivac; *Akcenat je na ostvarivanju javnog interesa koji se ostvaruje kroz davanje saglasnosti na statut,izbor direktora,povecanje capital statusne promene I cene roba I usluga JP; *Dobit nije osnovna svrha poslovanja, a rad mora biti u funkcijiopsteg interesa.
34.ZADRUGE- su regulisane u nasem pravnom sistemu zakonom o zadrugama. One predstavljaju organizacije koje nastaju dobrovoljnim udruzivanjem clanova,po pravilu proizvodjaca ili potrosaca (iskljucivo fizickih lica), sa zajednickim ciljem da tako organizovani efikasnije zastite sopstvene ekonomske interese. Zadrugu mogu osnovati zadrugari I to, zavisno od vrste, najmanje u broju propisanom zakonu. Osnivacki akt je ugovor o osnivanju, u pisanoj formi, potpisan od osnivaca. Sadrzaj je odredjen zakonom I istovetan je sadrzaju osnivackog akta privrednih drustava. Zadruzna pravila (statut) se donose na osnivackoj skupstini. Tu se vrsi I izbor prvih organa. Zadruga je osnovana I stice svojstvo pravnog lica upisom u registar. Uz prijavu se prilazu I osnivacki akt, pravila, zapisnik sa osnivacke skupstine I druge isprave. Vrste zadruga su : zemljoradnicke; stambene; potrosacke; omladinske; studentske; ucenicke; zanatkse.
35.BERZE (POJAM, OSNIVANJE I VRSTE)-Berza predstavlja specijalizovano trziste na kome se u odredjeno vreme (berzanski sastanci) okupljaju njeni clanovi ili posednici clanova, radi zakljucivanja odredjenih poslova. Nas zakon priznaje berzi svojstvo pravnog lica. Zavisno od predmeta trgovine, mogu biti robne, efektne (fiansijske), I mesovite. *Berze imeju tri organizaciona oblika: 1.Specijalizovana AD neprofitnog tipa; 2.Dobrovoljna udruzenja neprofitnog tipa; 3.Kao drzavna sluzba (organe I posrednike). *Osnivanje I upis u registar. U uporednom pravu u osnovi postoje tri sistema osnivanja berzi : 1.Sistem drzavne odluke- prihvataju ga zemlje sa nesamostalnim konceptom berzi (Italija I Francuska); 2.Normativni sistem- po ovom sistemu osnivac koji ispuni zakonske uslove moze registrovati berzu (zemlje anglosaksonske tradicije); 3.Sistem dozvole nadleznog organa- kod ovog tipa osnivac uz ispunjenje zakonskih uslova mora dobiti dozvolu nadleznog organa,koji procenjuje celishodnost osnivanja berze. Ovaj sistem prihvata Nemacka I nase pravo.
36.BERZANSKI POSREDNICI – su brokeru ili dileri. Broker je posrednik izmedju kupca i prodavca. Broker je strucnjak za hartije od vrednosti i drugu finansijsku aktivu. Informise o kotacijama, berzanskim indeksima na zahtev potencijalnih kupaca i prodavaca. Za svoje usluge naplacuje proviziju.
Diler je finansijski posrednik,ali on kupuje i prodaje hartije od vrednosti i drugu finansijsku aktivu prvenstveno kao principal, u svoje ime i za svoj racun. On je preprodavac. Diler je taj koji snosi rizik poslovanja jer kupuje i prodaje,a njegova zarada nije provizija kao u brokera, nego u razlici izmedju prodajne i kupovne cene.
37.DRUSTVO ZA OSIGURANJE- Status drustva za osiguranje je regulisan posebnim zakonom o osiguranju. Uz to se na ova drustva primenjuje I zakon o privrednim drustvima. Organizacione forme za obavljanje delatnosti osiguranja I pruzanja usluga u osiguranju su: 1.Akcionarsko drustvo za osiguranje; 2.Drustvo za uzajamno osiguranje;

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 7 stranica
  • Poslovno pravo Zoran Radulovic
  • Školska godina: Zoran Radulovic
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Aranđelovac,  Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija   nema institucije

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari