Odlomak

Rezime:

Ovim seminarski radom ću pokušati da objasnim šta su produktivnost,ekonomičnost i rentabilnost,koji su faktori koji na njih deluju,kako se izražavaju i kako se sprovode kao parcijalni ekonomski principi poslovanja preduzeća.
Ključne reči: produktivnost,ekonomičnost, rentabilnost,parcijalni ekonomski principi,faktori,dobit,cena,troškovi,utrošci

 

 

Uvod

Na početku izlaganja želim pojmovno definisati produktivnost,ekonomičnost i rentabilnost,kao parcijalne ekonomske principe poslovanja preduzeća.Objasniću ponaosob,svaka od ova tri principa,faktore koje ih određuju i način njihovog izražavanja i merenja. Produktivnost,ekonomičnost i rentabilnost su parcijalni ekonomski principi poslovanja preduzeća koji služe za izražavanje efikasnosti poslovanja preduzeća. U osnovi ekonomske efikasnosti preduzeća je njegova težnja da svojom delatnošću ostvari maksimalni rezultat uz minimalna ulaganja potrebnih faktora.
Parcijalni ekonomski principi poslovanja su određene norme ili pravila koja se primenjuju u radu i poslovanju, kako preduzeća, tako i drugih ekonomskih subjekata,a u cilju racionalnog ostvarivanja njihovih ekonomskih ciljeva.Ekonomskim efikasnim poslovanjem,smatra se ono poslovanje kojim se ostvaruju ranije postavljeni ekonomski ciljevi preduzeća.Stepen uspešnosti ostvarivanja ciljeva preduzeća izražava efikasnost njegovog poslovanja.

 

 

 
PRODUKTIVNOST
Pojam produktivnosti

Šira definicija produktivnosti smatra da je produktivnost mera ekonomske efikasnosti koja predstavlja količnik autputa(proizvodi ili usluge) i inputa,kao raspoloživih resurasa (zemljište,rad,kapital,materijal,građevinski objekti). Posmatrana u užem smislu,produktivnost je usmerena na produktivnost rada,odnosno prikazuje efikasnost tekućeg rada-da se sa što manje uloženog rada ostvare što bolji rezultati. Produktivnost definišemo kao kvantitativni izraz između obima proizvodnje, usluga ili prometa i količine utrošene radne snage, što bismo mogli prikazati opštom formulom:

P=produktivnost rada; Q=obim proizvodnje; L=broj zaposlenih ; q=ostvarena proizvodnja po jedinici rada
Osim toga, produktivnost možemo predstaviti i inverzno, tj.izračunavajući koliko je utrošeno rada za proizvodnju jednog proizvoda:

t=utrošeno vreme po jedinici proizvoda

Ova definicija produktivnosti je izvedena iz osnovnog ekonomskog principa: ostvariti maksimalni rezultat sa minimalnim ulaganjima , koji je moguće postići na dva načina:

a) povećanjem ukupne mase proizvoda ili
b) povećanjem radnog učinka.

 

 

 

Faktori produktivnosti

U faktore produktivnosti spadaju sve one činjenice koje na bilo koji način mogu da utiču na radni učinak, tj. na odnos između ostvarenog rezultata proizvodnje i utroška  radne snage u proizvodnji. Proizvodnju obavlja čovek određenim sredstvima za proizvodnju, koja su tehnička kategorija. Pri tome, čovek je društvena jedinka, a sam proces proizvodnje obavlja se u određenoj društvenoj sredini. Iz ovoga proizilazi da se faktori koji uslovljavaju produktivnost mogu da grupisati u dve osnovne kategorije i to:

a) objektivne faktore i
b) subjektivne faktori

 

 

 

Objektivni faktori
Objektivni faktori su oni faktori na koje preduzeće ne može da utiče i da ih menja u toku procesa poslovanja.To su tehnički i društveni faktori. Tehničke faktore čine sva materijalna i tehnička sredstva koja služe proizvodnji,kao i određena naučna i tehnička dostignuća koja se ne primenjuju ,ali za koje postoji ekonomska mogućnost korišćenja. Najznačajniji tehnički faktori su:

a) tehničke karakteristike proizvoda na osnovu kojih se izrađuju normativi rada izrade proizvoda;
b) karakteristike proizvodnog proces koji zahtevaju određen utrošak radne snage pri njegovom izvođenju;
c) karakteristike sredstava za rad,čija savremenost i tehnička usavršenost uslovljavaju u velikoj meri i produktivnost rada;
d) tehničke karakteristike materijala koji se koristi u proizvodnji;
e) radna sredina i uslovi rada u njoj,nezavisno da li se radi o prirodno uslovljenim ili veštački stvorenim uslovima rada;
f) ostvareni obim proizvodnje;
g) vid organizacije svojim nivoom direktno utiče na produktivnost i
h) nivo organizacije koji se ogleda u tehničkoj opremljenosti i dr.

Rating: 4.7/5. From 3 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari