Odlomak

1.1. Interesni račun od sto

U poslovnom sčijetu normalna je pojava pozajmljivanje novca ili roba (što se opet izražava novcem), tj. kreditiranje. Sama rijec kredit je latinskog porekla, credere, što znači dati na zajam, vjerovati, uzdati se. Kredit je, dakle, poverenje u dužnika da će tu obavezu izmiriti. Naknada koju dužnik plaća povjeriocu kredita za uslugu pozajmljivanja zove se interes ili kamata. Interes se ugovara izmedju povjerioca i dužnika tako što se dužnik obavezuje da će za svaku godinu (ili neki drugi rok) platiti povjeriocu odredjen broj dinara na svakih 100 dinara pozajmljene sume. Pozajmljena suma na koju se računa interes se zove kapital ili glavnica – obilježava se sa p (to je danas procenat). Kamata ili interes koja se placa na celu sumu K za odredjeno vrijeme obiljezava se sa i.
Broj godina obiljezava se sa g.
Broj meseci obiljezava se sa m.
Broj dana obiljezava se sa d.
Inace broj dana po mjesecima moze da se izracunava po kalendaru ili da se pretpostavi da svaki mesec ima po trideset dana. U prvom slucaju se racuna da godina ima 365 dana, a u drugom 360 dana. Ovo se uvijek dogovara izmedju duznika i poverioca kapitala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari