Odlomak

Uvod:
U privrednom prometu privredno-pravni i drugi tržišni subjekti označavaju robu koju nude odn. usluge koje pružaju uvijek istim znakom i time postižu da se njihova roba odn. usluge razlikuju od istovrsne ili slične robe odn. usluga drugih tržišnih subjekata bez obzira da li je roba odn. usluga konkurenata označena (drugim znakom) ili nije uopšte označena. Individualizacija robe na tržištu je od koristi i za potrošače i za ponuđače. Što se tiče potrošača oni su suočeni sa problemom izbora u uslovima sve šireg asortimana roba i usluga na tržištu. Individualizacija proizvoda posebnim znakom je od pomoći potrošačima u njihovoj težnji za snižavanjem „troškova biranja“  odnosno za skraćenjem vremena izbora i za izbjegavanjem izdataka za kupovinu proizvoda koji ne odgovaraju njihovim potrebama. Ovo otuda što se u znacima za obilježavanje roba odn. usluga sažimaju važna obavještenja o proizvodu, a naročito obavještenja o kvalitetu i drugim svojstvima proizvoda. Ponuđači roba odn. usluga individualiziraju svoje proizvode kako bi ih izdvojili iz mase istovrsnih proizvoda drugih proizvođača. Prepoznavanjem oznake nekog proizvoda potrošač, zadovoljan kvalitetom ili nekom drugom upotrebnom vrijednošću, ponoviće kupovinu proizvoda obilježenog oznakom koja ga podsjeća na prijatno iskustvo u konzumiranju tog proizvoda. Ovo doprinosi ne samo povećanju pojedinačne prodaje odn. povećanju prodate količine proizvoda, što samo po sebi povećava prihod ponuđača, već doprinosi i povećanju profita iskorišćavanjem spremnosti potrošača da za proizvod označen datim obilježjem plate višu cijenu. Osim toga, stabilnom prodajom posebnim obilježjima individualiziranih proizvoda zadržava se postojeće i olakšava osvajanje novog tržišta. Ostvarivanjem  navednih i drugih ekonomskih koristi od označavanja robe odn. usluga ponuđač opstaje u konkurentskoj borbi.

1.    Pojam i predmet žiga:
Žig je isključivo imovinsko pravo industrijske svojine. Definišemo ga kao subjektivno pravo na znak kojim se vrši individualizacija roba i usluga u privrednom prometu. Žig je pravo na osnovu kojeg je njegovom nosiocu zajemčena ekskluzivnost u pogledu korišćenja robnog ili uslužnog znaka zaštićenog žigom za označavanje svojih proizvoda ili usluga. Ovo podrazumijeva i ovlašćenje da drugim licima zabrani neovlašćeno korišćenje istog ili sličnog robnog i uslužnog znaka za označavanje iste ili slične vrste roba ili usluga.  Žig je najbrojnije pravo industrijske svojine.
Predmet žiga je znak kojim se vrši individualizacija roba i usluga u privrednom prometu ili nešto kraće: robni ili uslužni znak. Robni ili uslužni znak je znak koji služi za razlikovanje robe odnosno usluga jednog od istovrsne ili slične robe odnosno usluga drugog privredno-pravnog subjekta ili drugog pravnog ili fizičkog lica koje obavlja komercijalnu djelatnost. Robni ili uslužni znak je simbol robe na koju se odnosi  ali i vrijednosti koje zastupa kompanija koja ga koristi.
Robni ili uslužni znak može biti bilo koji znak podoban za obilježavanje robe odnosno usluga radi njihove individualizacije na tržištu, a koji se može grafički predstaviti. „U pitanju su sasvim proizvoljna obilježja.. Njih po svom nahođenju, po svom smislu i mogućnosti da osjeti atmosferu potrošača, bira proizvođač ili trgovac“ . Kreiranje robnog i uslužnog znaka jedan je od najtežih i najsloženijih zadataka s kojim se suočava marketing menadžment.  Možemo identifikovati nekoliko faza u procesu izbora robnih i uslužnih znakova i to počevši od identifikacije ciljeva koji se robnim i uslužnim znakom trebaju postići, generisanja alternativnih oblika znaka, ispitivanja alternativa uključujući i istraživanje mišljenja potrošača, ispitivanja mogućnosti pravne zaštite pa do konačnog izbora znaka. Da bi se robnim i uslužnim znakom postigli optimalni tržišni rezultati znak treba da bude: distinktivan (unikatan); sugestivan po pitanju karakteristika proizvoda (namjena, kvalitet, korist); lahak za izgovaranje, prepoznavanje i podsjećanje (lahko se čita i piše); dovoljno univerzalan da se može primijeniti i na druge proizvode, prilagodljiv za svako sredstvo propagande, a pogotovo za oglasne panoe i televiziju; prijatan kada se izgovara glasno; uvijek aktuelan – koji ne zastarijeva (nije dio modnog trenda) itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari