Odlomak

Uvod

Začeci hotelijerstva  se vezuju za kretanje ljudi i zadovoljavanje njihovih egzistencijalnih potreba na putovanju.Prvi objekti, preteče današnjih ugostiteljskih objekata za smeštaj su nastali u gradovima,  centrima  trgovinske  aktivnosti,  svetilištima,  lečilištima,  na  glavnim  pravcima komunikacija.
U dosadašnjoj praksi za oblikovanje hotelskih objekata su bili zaduženi isključivo arhitekti.Oni su  projektovali  hotele  uglavnom  ili  isključivo  koji  su  se  dopadali  njima,  a  eventualno naručiocima –  investitorima,  malo  ili  nikako  ne  vodeći  računa  o  dopadljivosti  budućim korisnicima, gostima..Smatralo se da spoljašnji izgled nije toliko važan za korisnike jer nemaju izgrađen stav, ukus, niti odgovarajuće znanje i d aće kao lepo prihvatit sve što im ponude arhitekte. S obzirom da se hoteli ipak zidaju za korisnike, a ne za arhitekte, jer ga korisnici doživljavaju kao drugi dom, nužno je poštovati žalje i potrebe korisnika na čemu se bazira savremeni marketing pristup. U principu se postavlja pitanje kako trba da izgleda hotelski objekat visoke kategorije porastom standarda i tehničkim omogućenjem brze promene lokacija i boravka da bi bio privlačan za potencijalne korisnike, ciljne segmante tražnje.Savremeni pristup hotelskog oblikovanja je na marketig konceptu koji u centar pažnje stavlja potrebe i interes budućih korisnika.Postoji čitav niz bitnih atributa totalnog hotelskog proizvoda kojima korisnici daju značaj.To su pre svega lep izgled soba po mogućstvu sa pogledom na atrktivni predeo destinacije, zatim lep izgled restorana sa   kulinarskim   specijalitetima,   društvenim  prostorijama   sa   mogućnošću   višenamenskog korišćenja, kao i mogućnošću raznih tipova rekreacije ( razne vrste gazena na otvorenom ili zatvorenim prostoru, sa noćnim kupanjima kao deo zabavnog programa namenjenog omladini, tereni za tenis i golf ).
U osnovi se podrazumeva da svaki hotel pogotovo objekti visokih kategorija moraju zadovoljiti svoju osnovnu namenu smaštaja, usluge ishrane i pića, ali i da zadovolji i ostale materijalne i psihološke potrebe turista.Da bi se ovo ostvarilo realizatorima ideje gradnje hotela je potrebna pomoć  odnosno neophodna  pomoć prostornih psihologa,  turizmologa,  hotelijera  i  brojnih stručnjaka drugih profila kako bi se utvrdile relevantne potrebe i želje korisnika.

 

 

ZADATAK RADA

S obzirom da savremeno  projektovanje i gradnja hotele visoke kategorije,  pored brojnih stručnjaka različitih profila, može se reći sve dominantnije angažuje školovane turzmologe i
hotelijere, nameće se potreba da stučnjaci navedenog profila sagledaju,  usaglase i obave turizmološku klasifikaciju osnovnih elemenata koji karakterišu ove objekte. Prema  navodima  iz  literature  i  brojnim  iskustvenim  podacima,  sa  sigurnošću  se  može konstatovati da bi ovakav pristup projektovanju i gradnji hotela visoke kategorije bio savremen i da može činiti deo budućeg pravca razvoja u ovoj oblasti privredne aktivnosti.Međutim, s obzirom na brojnost raznorodnih činilaca uticaja, stručnjaci turizmolozi i hotelijeri moraju sve profile stručnjaka koji učestvuju u aktivnostima ” od ideje do realizacije ” (ekonomisti, stručnjaci za marketing i menadžment, inžinjerske strukture različitih specijalnosti, specijalisti za dizajn, za pejsažno uređenje i sl., psihokozi itd. ) okupiti na zajedničkom zadatku, nametnuti im se i postati avangarda u rešavanju zadatka.Iz navedenih postavki, zadatak ovog rada je da u globalu u osnovi sagleda, definiše, obrazloži i na najjednostavniji način klasifikuje osnovne činioce koji definišu hotel visoke kategorije,  sve kao začetak šire aktivnosti u ovoj oblasti.S obzirom d aovakav zadatak, koliko nam je to poznato, do sada nije obrađivan na sličan način, kao model za posmatranje je uzet imaginarni objekat, nedefinisanih kapaciteta, a rezultat rada su samo vizija mogućnosti posmatranja i rešavanja problema na ovaj način.
Rezultati rada dobijeni posmatranjem osnovnih turizmoloških problema u realizaciji gradnje hotela visoke kategorije, definisani kroz aktivnosti tokom izrade ovog rada, u osnovnom nivou bi sa sigurnošću mogli postati začetak, odnosno model šire aktivnosti u ovoj oblasti delovanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese