Odlomak

 

POJAM ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Zemljišne knjige su javni registri u kojima se upisuju nepokretne stvari i stvarna prava na nepokretnostima, kao i neka obligaciona prava na ovim stvarima (npr. ugovorno pravo i pravo prekupa). Nepokretnosti imaju položaj koji se ne menja, pa je olakšana evidencija.
Javna isprava je pisana isprava koju izdaje ili potvrđuje nadležni državni ili drugi organ. Ova isprava je sastavljena u cilju konstatovanja određenih činjenica koje imaju značaja i proizvode pravno dejstvo. Javna isprava najčešće služi radi dokazivanja činjenica o kojima je reč u njoj. Neke javne isprave: Uverenje poreske uprave da je određeno lice platilo porez; Uverenje da je određeno lice završilo školovanje; Izvod iz matične knjige rođenih; Izvod iz matične knjige umrlih; Izvod iz matične knjige venčanih; Izvod iz katastra nepokretnosti; Izvod iz zemljišnih knjiga.
Javna isprava se uzima kao dokazno sredstvo kojim se dokazuju činjenice o kojima je reč u ispravi.
U zemljišnu knjigu upisuju se dve vrste nepokretnosti: zemljišta i zgrade. Zemljišne knjige su javne knjige i podaci koji se u njih upisuju dostupni su svima.

NAČELA

Načelo upisa (formalno načelo) – stvarna prava na nepokretnostima mogu se steći samo upisom u zemljišnu knjigu, predstavlja način pribavljanja stvarnih prava na nepokretnostima. Upis prava svojine u zemljišnu knjigu ima konstitutivno dejstvo – uknjižba predstavlja trenutak kad kupac stiče pravo svojine, sve što je do upisa preduzeto predstavlja samo pripremu. Stvarna prava se stiču i prestaju upisom u zemljišnu knjigu.
1. Načelo upisa – svojina I druga stvarna prava na nepokretnostima se stiču, prenose I ograničavaju upisom u katastar, a prestaju brisanjem tog upisa
2. Načelo oficijelnosti – postupak upisa u katastar se stiče I void po službenoj dužnosti
3. Načelo javnosti – Zemljišne knjige su javne knjige, njihova sadržina je dostupna svima. Svako može tražiti da pogleda bilo koji zemljišne knjige uložak i zahtevati da mu se izda pismeni izvod iz zemljišnih knjiga. Pravo razgledanja se odnosi na glavnu knjigu i na zbirku isprava i na pomoćne knjige.
4. Načelo pouzdanja u zemljišne knjige – da je sadržina zemljišne knjige verodostojna, a to znači istinita i potpuna.
5. Načelo legaliteta – označava da zemljišnu knjigu sud ispituje po službenoj dužnosti da li su ispunjeni predviđeni uslovi za upis. Sud ocenjuje formalne uslove za upis u zemljišnu knjigu. Ne ocenjuje pravosnažnost pravnog posla koji služi kao pravni osnov za upis.
6. Načelo određenosti – sadržina svakog upisa u katastar mora biti potpuno određena

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Stvarno pravo doc.dr Sanja Maksimović
  • Školska godina: doc.dr Sanja Maksimović
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu  
  • ,

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese