Odlomak

1.Uvod
.Bankarsko poslovanje u svijetu prošlo je kroz veliki broj faza u svom razvoju, ali najveće promjene desile su se u prošlom vijeku za koji je karakterističan prelaz iz industrijskog u sofisticirano bankarstvo. Tradicionalno bankarstvo se polako napušta ili prilagođava savremenim potrebama globalnog finansijskog tržišta.
Faktori koji su doveli do ovih promjena su brojni, u prvom redu to su: politički, ekonomski, demografski, tehnološki i drugi faktori ali i promjene u samom finansijskom sektoru. Javile su se nove poslovne filozofije i nove strategije banaka.
Banka je sve više orjentisana klijentu i njihov odnos u mnogome postaje drugačiji. Nekada su klijenti odlazili u banku, a sada banka dolazi kod njih, u kuću ili na radno mjesto. Ovakav odnos klijenta i banke moguć je zahvaljujući pojavi i razvoju elektronskog bankarstva.
Elektronsko bankarstvo podrazumijeva pružanje bankarskih usluga putem elektronske komunikacije, pretežno Interneta i definiše se kao skup raznovrsnih načina izvođenja finansijskih transakcija upotrebom informacione i telekomunikacione tehnologije. Primjena tehnoloških rešenja u bankarskom sektoru omogućila je njegovo usavršavanje, a asortiman bankarskih usluga vremenom je proširen.
Na samom početku (1860. godine) krenulo se od telegrafa. Sledeći korak bili su računari, a 70-ih godina važnu ulogu odigrali su bankomati. Kasnije, javljaju se samouslužni servisi i mobilni uređaji.
Veliki, ako ne i najveći korak u poslovanju banaka jeste dematerijalizacija čekova tj. pojava elektronskog čeka. Drugim riječima, danas imamo samouslužno bankarstvo. Ovaj put od telegrafa do elektronskog čeka bio je prilično dug i težak, ali mogućnosti koje su se pružile čovjeku u pogledu obavljanja novčanih transakcija gotovo da su nemjerljive.

2.Pojam elektronskog Bankarstva

Elektronsko poslovanje jeste vođenje poslova na internetu, što ne podrazumijeva samo kupovinu i prodaju, već organizuje poslovanje firme u mrežnom okruženju, organiovanje komunikacije prema klijentima i brigu o istima.
Izraz elekrtonsko poslovanje je prvi put primjenjen u od strane Američke kompanije IBM da bi se označilo poslovanje uz značajmu primjenu elektronske tehnologije.
Bankarstvo se u svijetu razvijalo različitim tempom i u nekoliko pravaca. Ambijent za jačanje i prosperitet bankarskog poslovanja stvarale su industrijski najrazvijenije države, a snažna konkurencija je dovodila do stvaranja novih bankarskih usluga i instrumenata. Najveće promjene donio je ubrzan tehnološki razvoj, pri čemu su se najveće promjene desile u prošlom vijeku, promjene od industrijskog do sofisticiranog bankarstva. Tradicionalno shvatanje pojma banke i bankarskog poslovanja brzo je napušteno zbog njegovog konzervatizma i prilagođeno novim zahtjevima vremena i savremenim potrebama globalnog nacionalnog i inernacionalnog finansijskog tržišta. U bankarskim sistemima modernog doba funkcioniše jedan sasvim novi tip banke, koji ima malo dodirnih tačaka sa tipom banke koji je u tim sistemima funkcioniosao do šezdesetih godina prošlog vijeka.
Globalizacija je stvorila jedno veliko bankarsko tržište na kome mogu opstati samo najspremniji. Banka budućnosti će svoje poslovanje obavljati na osnovama inžinjeringa i reinžinjeringa tj. sofisticiranih programa i elektronske poslovne komunikacije.
Primjenom kompjuterskog procesiranja podataka dolazi do razvoja elektronskog bankarstva.
Elektronsko bankarstvo (e-bankarstvo) je novi vid racionalizacije bankarskih potencijala i definiše se kao skup raznovrsnih načina izvođenja finansijskih transakcija upotrebom informacione i telekomunikacione tehnologije.
Elektronsko bankarstvo podrazumijeva pružanje bankarskih usluga putem elektronske komunikacije, pretežno Interneta. Razlozi zbog kojih se javila potreba za uvođenjem elektronskog bankarstva su:
– problem usklađivanja radnog vremena banke i korisnika bankarskih usluga,
– sporost finalizacije plaćanja,
– troškovni pritisak na banke.

Tehnološka revolucija dovela je i do razdvajanja elektronskog poslovanja banaka na dva glavna dijela i to:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese