Odlomak

U Sjedinjenim Državama se u XVIII veku pojavljuju prvi moderni ustavi u pisanom obliku, pre toga su postojale neke vrste ustava u Švedskoj u XVII veku, a u Engleskoj Kromvelov Instrument vlasti od 1653, ali ovi ustavi nisu imali značajniji uticaj na svetsku ustavnost. Prvi ustavi koji ograničavaju državnu vlast i štite slobode i prava pojedinca pojavili su se krajem XVIII veka. Od ovih dokumenata je najznačajniji je Ustav SAD od 1787. godine, nastao je posle donošenja Deklaracije nezavisnosti od 1776. i proglašenja Konfederacije 1777., Ustav SAD je predviđao federativno uređenje, republikanski oblik vladavine i predsednički sistem podele vlasti. Ustav SAD od 1787. godine je i danas važeći, iako je dopunjavan amandmanskom ustavnom tehnikom, ali i tumačenjem pojedinih odredbi od strane američkih vrhovnih sudova.
Tekst Ustava SAD ima samo 7 članova i spada po obimu svog teksta u najkraće ustave u svetu.
Članovi su redom posvećeni: 1. poslovima zakonodavne vlasti
2. poslovima izvršne vlasti
3. organizacija i vršenje sudske vlasti
4. odnosi u federaciji
5. revizija Ustava
6. i 7. prelazne i završne odredbe

26 Ustavnih amandmana nalaze se na kraju prvobitnog teksta ustava i trebalo bi da razvijaju i dopunjuju prvobitni tekst po zamisli tvoraca. 1791. godine je doneto prvih deset amandmana a poslednji 1971. godine.
Najveći deo ustavnih amandmana posvećen je garantovanju ličnih i političkih sloboda i prava. Princip podele vlasti predmet je regulisanja prva tri člana Ustava SAD. Prema prvom članu nosilac zakonodavne vlasti je Kongres, koji se sastoji od dva doma, Predstavničkog doma i Senata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari