Odlomak

 

SAŽETAK
Finansijski potencijal kojim banka raspolaže u svom bilansu stanja izražava volumen ukupnih sredstava koji je banka prikupila kao depozite, kreirala multiplikacijom svojih sredstava, pribavila iz kreditnih izvora i drugih izvora zaduženja i stekla kao osnovni kapital banke. Učešće depozitnog potencijala u finansijskom potencijalu banke izražava se stopom depozitnosti banke. Ovo učešće se kreće različito u zavisnosti od veličine banke. Uopšteno, učešće depozitnog u finansijskom potencijalu zapadno-evropskih banaka je preko 70%. Ako ovaj podatak uzmemo u obzir, možemo shvatiti zašto je tema našeg rada upravo evidentiranje plasmana i izvora sredstava banaka.
Empirijskim istraživanjem različitih literatura u izradi ovog esejskog rada, došli smo do zaključka da delovanje monetarno kreditne politike ima veoma važnu ulogu u kreiranju depozitnog i finansijskog potencijala. Ekspanzivna monetarna politika ima multiplikativno delovanje na rast bankarskih depozita, dok se restriktivnom monetarnom politikom obara stepen finansijskog posredništva poslovnih banaka.
UVOD
Pod potencijalom se podrazumeva količina novčanih i nenovčanih sredstava koje svaka banka koristi u svom radu. Finansijski potencijal se može definisati kao ukupnost izvora sredstava koje banka transformiše u različite vrste finansijskih plasmana. Finansijski potencijal se može izjednačiti sa ukupnom pasivom u koju možemo ubrojati: depozitni potencijal, kreditne obaveze i ostale obaveze.
U obavljanju svoje osnovne funkcije pribavljanja i usmeravanja sredstava za potrebe privređivanja i reprodukcije, banka ima svoju istorijsku genezu i evoluciju. U zavisnosti od oblika privrednih aktivnosti, prilagođavali su se funkcija i cilj poslovanja bankarskih organizacija. Međutim, u svim društveno-ekonomskim okolnostima glavni sadržaj pojma banke određivan je njenim posredovanjem u finansijskim poslovima.
Prema osnovnom obeležju banke kao monetarne i finansijske institucije, njen zadatak je da plasira sredstva za potrebe svojih klijenata, i da ih pri tome valorizuje na najbolji način, sa najvećim ekonomskim efektom. Isti poslovni cilj banka ističe i u obavljanju drugih bankarskih poslova (usluga). Da bi poslovne banke mogle očekivati pun ekonomski efekat u obavljanju bankarskih poslova, ona mora raspolagati određenim volumenom i strukturom finansijskog i investicionog potencijala (potencijala za ostale plasmane) koje banka iskazuje u svom bilansu poslovanja (bilansu stanja).
Finansijski potencijal izražava izvore sredstava ili zbirnu sumu sredstava iskazanih u pasivi bilansa banaka. Strukturu pasive banke čine:
• Kapital banke (suštinski važan deo u strukturi finansijskog potencijala banke),
• Depozitna sredstva (depozitni potencijal čine novčana sredstva koje nebankarski sektor (privreda, stanovništvo) drži na računima banaka),
• Nedepozitni izvori sredstava banke (predstavljaju ostale izvore finansijskog potencijala banaka koja su realizovana institucionalnim aranžmanima ili aktivnostima banke da obezbede dodatne izvore u bankarskom i šire posmatrano finansijskom sektoru).

Uvidevšti veliki značaj evidentiranja izvora i pasmana izvora sredstava banaka u radu ćemo obraditi i prikazati finansijski , investicini i kreditni potencijal banke, kao i vrste kredita koji predstavljaju osnovni produkt koji banke plasiraju na tržištu finansijskom tržištu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese