Odlomak

Zadatak rada je da se najpre teorijski definišu faktoring usluge, a zatim da se razmotre kvantitativni i kvalitativni pokazatelji faktoring usluga u Srbiji u prethodno pomenutom periodu.
Značaj rada se ogleda u tome što će se, na osnovu prikazanog stanja faktoring usluga u Srbiji u posmatranom periodu, moći predložiti mere za poboljšanje stanja u oblasti faktoringa u Srbiji, ukoliko je potrebno.
Rad će se sastojati iz dva dela.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari