Odlomak

Pojam finansijskih trzista

Globalni pojam trzista prestavlja susretanje ponude I traznje koje dovodi do formiranja cene I do razmene predmeta trgovanja uz tu cenu.Predmeti raz-mene na trzistu mogu da budu:stvarna dobra,razne usluge,HOV.Prema pre-dmetu razmene na trzistu,izdvajaju se2njegova osnovna segmenta:finansijs-ko I robno trziste.Finansijska trzista predstavljaju najznacajniji I najosetljiv-iji deo ukupnog ekonomskog I finansijskog sistema svake zemlje.Ona omo-gucavaju normalno I nesmetano funkcionisanje nacionalne ekonomije.Ona predstavljaju1od osnovnih postulata trzisne privrede.U sirem smislu finans-ijska trzista postoje svuda gde se obavljaju finansijske transakcije.Preko fin-ansijskih trzista privredni subjekti dolaze do sredstava neophodnih za finan-siranje svog poslovanja.Ona olaksavaju povezivanje subjekata koji raspola-zu viskovima finansijskih sredstava I subjekata kojima nedostaju finansijs-ka sredstva.Na nivou nacionalne ekonomije ukupan obim stednje jednak je ukupnom obimu investicija u odredjenom vremenskom periodu.Ova pojava se naziva stedno investicioni ciklus.Preko finansijskih trzista vrsi se alokac-ija akumulacije sa ciljem da se ona najefikasnije upotrebi u proizvodnji.Su-bjekti koji raspolazu viskovima sredstava,putem kredita ili vlasnickih udela stavljaju ih na raspolaganje subjektima koji se bave proizvodnjom.Na finan-sijskim trzistima se finansijski instrumenti mogu pretvoriti u gotov novac, kada su njihovim vlasnicima potrebna likvidna sredstva.U stranoj literature se govori ne o1nego o vise finansijskih trzista.I vecina nasih autora govori o finansijskim trzistima kao pluralnom pojmu,sto smo I mi prihvatili.Pojedini autori ovaj pojam I singularni pojam finansijsko trzisni sistem koriste kao sinonime.Glavni elementi finansijskog-trzisnog sistema su:finansijska sted-nja;glavni troskovi transverisanja finansijske stednje;finansijski instrumenti ;finansijske institucije;segment finansijskih trzista.Finansijska trzista obavl-jaju I sledece funkcije:utvrdjivanje cena finansijskih instrumenata,smanjiv-anje transakcionih troskova I pruzanje informacija ucesnicima na trzistu.Na finansijskim trzistima se suceljavaju ponuda I traznja,cime se ostvaruje pro-ces odredjivanja cena finansijskih instrumenata.Uredjena finansijska trzista doprinose smanjenju troskova trgovine finansijskim instrumentima,sto se postize preciznim pravilima trgovine,uproscavanjem trgovine,resavanje ko-nflikata koji proizadju iz trgovine I pruzanje garancija da ce se izvrsiti zakl-jucene transakcije.Pruzanjem informacija ucesnicima o relevantnim podaci-ma,finansijska trzista vrse informativnu funkciju.Mnoge odluke privrednih subjekata,a narucito investicione,zavise od informacija koje dobijaju sa fin-ansijskih trzista.

Znacaj I uloga finansijskih trzista

Finansijska trzista su deo ekonomskog sistema.Na njih vrse uticaj promene na trzistu proizvoda I promene faktora proizvodnje.Finansijska trzista vrse povratni uticaj na trziste proizvoda I faktore proizvodnje.Razvojem finansi-jskih trzista povecava se ponuda finansijskih instrumenata,cime I2oblici ak-tive postaju predmet trzisnog valorizovanja.Razumljivo je da zavidnu razu-djenost I fleksibilnost finansijske strukture privredno drustvo ne moze da ostvari u finansijskom vakumu,vec u bliskim kontaktima sa finansijskim posrednicima na finansijskom trzistu.Ti kontakti omogucavaju privrednom drustvu ne samo da potrebna finansijska sredstva pribavi iz adekvatnih izv-ora,nego da I oslobodjena sredstva iz redovnog poslovanja plasira u one fi-nansijske institucije koji ce obezbediti zadovoljavajuci prinos od njegove eksterne upotrebe.Snazna finansijska trzista dala su znatan doprinos nastan-ku I razvoju velikih privrednih subjekata.Bez efikasnog mehanizma posred-ovanja,putem koga neangazovana sredstva mogu da budu usmerena u ona privredna drustva koja ih traze u cilju finansiranja u fiksna I obrtna sredstva ,velike korporacije ne bi postojale.Finansijska trzista imaju veliki znacaj za razvoj proizvodnje,povecanje drustvenog proizvoda I ostvarivanje akumul-acije.Ona su postala neizbezan faktor I ugaoni kamen otpocinjanja I zavrsa-vanja svih privrednih aktivnosti,bez obzira na vrstu svojinskih odnosa u usl-ovima slobodne trzisne ekonomije robno-novcanog karaktera.Znacaj I ulo-ga finansijskih trzista mogu se posmatrati kroz sledece funkcije koje ova tr-zista obavljaju

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari