Odlomak

FINANCIJSKA TRŽIŠTA
Poseban dio tržišta faktora proizvodnje čini financijsko tržište. Ono je poseban dio financijskog sustava na kojemu se kreiraju financijski instrumenti i na kojemu se formira cijena financijske imovine (kamatna stopa, devizni tečaj, cijene dionica, tečaj obveznica, cijene drugih vrijednosnih papira i druge financijske imovine). Financijsko tržište je jedno od temeljnih preduvjeta uspješnom funkcioniranju svake tržišne ekonomije.
Financijsko tržište je mehanizam putem kojega se obavlja prijenos financijskih sredstava od sudionika koji imaju slobodna sredstva (financijski suficitarne jedinice) ka onima kojima su takva sredstva potrebna (financijski deficitarne jedinice).
Putem širokog spektra tehnika, instrumenata i institucija na financijskom tržištu se mobilizira štednja milijuna ljudi i usmjerava se prema subjektima kod kojih postoji potreba za financijskim sredstvima
Financijska tržišta čine mjesta, osobe, instrumenti, tehnike i tokovi koji omogućavaju razmjenu financijskih viškova i manjkova.

 

 

 

 

FINANCIJSKI SUSTAV

Po definiciji: Ukupnost nositelja ponude i potražnje financijskih instrumenata, koji zajedno s pravnim normama i regulacijom omogućava trgovinu novcem i financijskim instrumentima, pri čemu se formiraju cijene financijskih instrumenata.
U pojmu financijski sustav integrirani su pojmovi financijskog tržišta, financijskih institucija, zakona, propisa i tehnika koji omogućavaju trgovinu različitim financijskim instrumentima: obveznicama, dionicama i dr. Upravo prema razvijenosti i brojnosti ovih elemenata financijskog sustava se mjeri razvijenost cijelog financijskog sustava. On je razvijeniji ukoliko postoji više tržišta, institucija i različitih instrumenata. Zato su nerazvijena tržišta svedena na banke i depozitnokreditni kompleks, dok razvijena financijska tržišta obiluju mnoštvom financijskih instrumenata, institucija, sofisticiranim financijskim tehnikama i prepletenim financijskim tokovima.
Funkcije financijskog tržišta:

1. Mobilizatorska
2. Alokativna
3. Štedna funkcija
4. Funkcija likvidnosti
5. Kreditna funkcija
6. Razvojna funkcija
7. Smanjivanje i disperzija rizika

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari