Odlomak

‘-Zajednički nastup privrednih društava na tržištu.
-motivi:lakše obezbeđuje sticanje resursa,lakše osvajajaju tržišta,povećava efikasnost,stiču strategijske prednosti.

-Fuzija je promena statusa usled koje dolazi do sjedinjavanja dva ili više pravnih lica u jedno i proizvodi dejstvo erga omnes.
-Utiče na:tržište,privredna društva koja u njoj učestvuju lica (kao što su to npr. članovi, zaposleni ili poverioci)

Zato je važno postojanje pravila za regulisanjekonkurencijekoja će omogućiti privrednim društvima Zajednice da održe konkurentnost na svetskom tržištu,uz istovremeno obezbeđivanje da se na unutrašnjem tržištu ne naruši konkurencija.

Obezbeđuje zaštitu zainteresovanih lica tokom statusnih promena.

Fuzija drustva moze biti: Domaca i prekogranicna.

1.a.DOMACA FUZIJA

Treće uputstvo Saveta od 9. oktobra 1978.godine koje je doneto na osnovu člana 54 stav 3 tačka g Ugovora.
Uputstvo o fuzijama akcionarskih društava (78/855/EEZ)
Uputstvo se odnosi na akcionarska društva

Nemačkoj “Aktiengesellschaft“

Francuskoj “société anonyme“

Ujedinjenom Kraljevstvu na “public companies
limited by shares“, “public companies limit.

Uputstvo poznaje dve osnovene vrste fuzija:

-pripajanje
-spajanje društava
1.a.DOMACA FUZIJA
1.a.a.Pripajanje drustva

-Jedno ili više društva bez likvidacije prestaje da postoji, tako da prenosi celokupnu imovinu na neko već postojeće društvo, u zamenu za akcije tog društva i eventualno novčanu naknadu koje dobijaju članovi društva koje se pripaja.
-U slučaju da se dobija i novčana naknada, takva naknada ne sme preći 10% vrednosti akcija društva koje se pripaja

1.a.b.Spajanje drustva

-Sva društva koja učestvuju u fuziji prestaju da postoje bez likvidacije, tako da prenose
celokupnu svoju imovinu na novo društvo koje se u fuziji osniva i u kome članovi društava koja se spajaju dobijaju akcije novog društva i eventualno novčanu naknadu.

-Novčana naknada ne može preći 10% vrednosti akcija
društva koje učestvuje u spajanju.

-Obrazuje se novo privredno društvo sa novim pravnim subjektivitetom koje stupa na mesto onih društava koje spajanjem prestaju da postoje.
-Preuzima njihovu celokupnu imovinu, sva njihova prava i obaveze, postajući na taj
način njihov univerzalni pravni sledbenik.
Pravila i postupak za slučaj pripajanja (shodno se primenjuju i za slučaj spajanja)
-Organi upravljanja društava koja učestvuju u fuziji pripreme pismeni plan o uslovima fuzije:
pravna forma,firma i sedište društava koja učestvuju u fuziji,odnos vrednosti akcija društava,
veličina novčanih isplata,podaci o prenosu akcija društva preuzimača,
vreme od koga ovi udeli (akcije) daju pravo naučešće u profitu i uslovi koji se vežu za ovo pravo,vreme od koga poslovi društava koja učestvuju u fuziji se u računovodstvenom smislu računaju kao poslovi društva preuzimača,prava koja novo društvo obezbeđuje vlasnicima
hartija od vrednosti koji nisu akcionari ili članovi sa posebnim pravima.

-Eventualne posebne prednosti koje stručnjaci, članovi organa poslovodstva ili nadzora društava koja učestvuju u fuziji dobijaju.

-Plan se prijavljuje i objavljuje prema odredbama člana 3 Prvog uputstva (bar mesec dana pre održavanja skupštine koja odlučuje o fuziji)
-Odluku o fuziji donose skupštine svakog društva.
-Organi upravljanja društava koja učestvuju u fuziji moraju sačiniti detaljni pismeni izveštaj sa pravnim i ekonomskim obrazloženjem plana fuzije i obrazloženjem odnosa vrednosti akcija (za zamenu)
-O planu fuzije daje mišljenje i nezavisni veštak.
-Akcionari imaju pravo da najkasnije mesec dana pre održavanja skupštine koja odlučuje o fuzijiostvare uvid u sledeće dokumente:
plan fuzije,godišnje finansijske i poslovne izveštaje za poslednje tri godine,presek bilansa stanja
-Gore spomenuti izveštaj organa upravljanja,mišljenje nezavisnog veštaka zakonodavstvo države članice mora obezbediti pravo poveriocima čija su potraživanja nastala pre objavljivanja plana fuzije, ali još nisu dospela, da traže odgovarajuću garanciju.

-Cinjenica fuzije se mora objaviti prema odredbama Prvog uputstva u pogledu svih društava koja su učestvovala u njoj.
-Sa pravnim dejstvom fuzije u isto vreme, ipso jure, nastaju i određena pravna dejstva;
prenos celokupne imovine društva koje se pripaja u imovinu društva kojem se ono pripaja,
-Akcionari društva koje se pripaja postaju akcionari društva kojem se ono pripaja,društvo koje se pripaja prestaje postojati.

-Ništavost fuzije:

Sto više se pojavljuju slučajevi u kojima se može izreći ništavost fuzije samo sudskom odlukom.

-Ako nije bilo prethodne sudske ili upravne kontrole legaliteta svih akata fuzije (ili da ona nije izvršena u formi javne isprave)
-Da je odluka skupštine akcionara po sebi ništava ili rušljiva prema pravu države članice.
-Postupak za proglašenje ništavosti se ne može pokrenuti po isteku perioda od 6 meseci nakon pravosnažnosti.
-Ako je moguće otkloniti protivpravni razlog zbog kojeg je fuzija ništava, sud mora dati
određeni vremenski rok u kome društvo može da taj razlog otkloni,odluka o ništavosti se mora isto objaviti.
-Sudska odluka o ništavosti ne utiče na obaveze društva preuzimača koje su nastale posle nastanka pravnog dejstva fuzije a pre objavljivanja sudske odluke o njenoj ništavosti.
-Za takve obaveze sva društva koja su učestvovala u fuziji odgovaraju solidarno
-Clanovi organa uprave društva koje se pripaja i nezavisni veštaci su građansko-pravno odgovorni prema akcionarima za propuštanje vršenja obaveza tokom fuzije i obaveza zaštite prava zaposlenih.

1.b.PREKOGRANICNA FUZIJA

-Uputstvom 2005/56/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 26. oktobra 2005. godine o
prekograničnim fuzijama.

-Odnosi se na fuziju društava kapitala koja su osnovana po pravu neke od država članica i koja
po osnivačkom aktu imaju sedište ili mesto poslovođenja na teritoriji Zajednice, s tim da se
na najmanje dva društva odnose različita prava država članica

Uputstvo se odnosi samo na društva: izrečito navedena u članu 1 Prvog uputstva kao i na ona koja raspolažu sa upisanim kapitalom i pravnom ličnošću i koja za svoje obaveze odgovaraju isključivo svojim kapitalom, odnosno imovinom, ukoliko ih domaće zakonodavstvo obavezuje na
poštovanje propisa Prvog uputstva.

Prekogranična fuzija:
pripajanje
spajanje društava

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 5 stranica
  • Medjunarodno privatno pravo Branko Malagurski
  • Školska godina: Branko Malagurski
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese