Odlomak

UVOD

Naučno-tehnološki razvoj u poslednjih nekoliko decenija obeležen je pojavom i naglom ekspanzijom novih tehnologija. Veliki broj informacija i njihov značaj u savremenom svetu doveli su do stvaranja nove tehnologije koja se zove informaciona tehnologija. Ova tehnologija omogućuje brzu i kvalitetn obradu i prenos informacija bez obzira na njihovu količinu i strukturu. Informaciona tehnologija, kao posledica opšteg naučno-tehnološkog razvoja, imala je izuzetno brz razvoj, što je povratno uticalo na razvoj nauke i tehnike.

Uopšte govoreći, informacje imaju važnu ulogu u procesima odlučivanja i upravljanja. U tom procesu, racionalne odluke se temelje na raspoloživim informacijama. Nauka koja se bavi svime što je vezano za obradu podataka, odnosno informacija, naziva se informatika. Pojam informatika počeo je da se primenjuje šezdesetih godina prošlog veka, a nastao je spajanjem deliva francuskih reči INFORmation i autoMATIQUE. Informatika je interdisciplinarna nauka koja proučava strukturu, svojstva informacija i realizaciju njihove obrade.

Ideja o mašinskoj obradi podataka kao reprezenta informacija imala je svoje prve pokušaje realizacije putem mehaničkih mašina koje su bile izrađene sredinom devetnaestog veka. Međutum, tek je izuzetno dinamičan razvoj elektronske tehnologije poslednjih decenija omogućio stvaranje efikasnih mašina za tu namenu. Cilj je bio da se pomoću takvih uređaja omogući automatska obrada bez učešća čoveka u toku obrade. Najvažniji uređaji za automatsku obradu podataka su računari. Iako je naziv računar nastao od reči računati, računar nije samo uređaj za automatsko obavljanje računskih operacija sa numeričkim podacima, jer je u praksi većina informacija nenumeričke prirode.

Nauka o računarima i svemu onome što se odnosi na automatsku obradu podataka naziva se računarstvo. Pojmovi računarstvo i informatika označavaju dva područja koja se u velikoj meri preklapaju.

U poslednje vreme su sve izraženije značajne promene, posebno sa stanovišta primene savremenih informacionih sistema koji se sve češće uključuju u poslovne sisteme. Razvoj ovakvih informacionih sistema uglavnom se odvijao nesinhronozovano i gotovo po pravilu dolazilo je do stvaranja nekompatibilnih sistema, sa različitim standardima, u kojim je bilo dosta paralelizma, a u svakom sistemu su važila druga “pravila igre”.

Ovo se naročito nepovoljno odrazilo na korisnike koji po prirodi svog posla imaju potrebu da komuniciraju sa razlićitim informacionim istemima. Upravo iz tih razloga u poslednje vreme dolazi do integracionih procesa i do realizacije velikih nacionalnih i međunarodnih projekata koji imaju za cilj uspostavljanje što jednostavnijeg i bržeg protoka informacija do krajnjih korisnika informacionih sistema.

Pojavom personalnih računara u poslednjih desetak godina informacina tehnologija sve je prisutnija u obavljanju svakodnevnih operativnih poslova, u vođenju raznih evidencija, obavljanju finansijskih transakcija, optimizaciji proizvodnje itd. Relativno niska cena personalnih računara i sve veća propusna moć telekomunikacionih kanala, uz neophodnu standardizaciju razmene poruka putem računara, omogućuju povezivanje svakog punkta koji poseduje personalni račnuar sa razgranatom mrežom informacionih sistema. Na taj način se dobija daleko kvalitetnije i brže međusobno komuniciranje učesnika u formiranju, predstavljanju i plasiranju proizvoda i usluga.

Naučno tehnička revolucija je u osnovi izmenila odnos između nauke i proizvodnje, nauke i obrazovanja, proizvodnje i obrazovanja. Neslućeni razvoj i procvat nauke i tehnike neposredno utiče na obrazovanje, njegov sadržaj, metode, tehnike i primenu, kao i na ukupnu organizaciju nastave. Svedoci smo uvećanja kvaliteta i kvantiteta znanja što se povećava geometrijskom progresijom.

Sve se više povezuju ranije oformljene nauke i stvaraju nove naučne discipline, formiraju se svojstvene sinteze dve ili više naučnih oblasti u jedinstven celinu, što dovodi do novih integrisanih oblasti znanja. Informacione tehnologije i primena računara u tome imaju veoma veliki uticaj.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese