Odlomak

Pitanja za pismeni ispit iz latinskog jezika

01. Vrste prijedloga u latinskom jeziku (nabrojati)
prijedlozi sa akuzativom,
prijedlozi sa ablativom i
prijedlozi sa akuzativom i ablativom

02. Prijedlozi sa akuzativom (nabrojati) (minimalno 10 nabrojati )
ante, apud, ad, adversus,circum, circa, citra, cis, erga, contra, inter, extra, infra, intra, iuxta, ob, penes, pone, post i praeter, prope, propter per secundum, supra, versus, ualtra, trans

03. Prijedlozi sa ablativom (nabrojati)
absque, abs, ab, a (i) de, coram, clam, cum, ex (i) e, sine, tenus, pro (i) prae

04. Prijedlozi sa akuzativom i ablativom (nabrojati)
in, sub, super, subter

05. Hipokrat, Galen, Asklepije ili Eskalup (reći nešto o njima)
Hipokrat – osnivač znastvene medicine, simbol pravog ljekara npr. Hipokratova zakletva

Galen – jedan od najslavnijih liječnika svih vremena, obradio sve oblasti medicine, stvarao latinske nazive za pojedine medicinske pojmove

Asklepije –čuven zbog svojih uspjeha u liječenju, Grcu su ga proglasili bogom medicine

06. Prvo djelo o medicini na latinskom jeziku i njegov autor
De re medica (o medicine,) napisaoga je rimljanin Celz

07. Definicija recepta i dijelovi recepta
recept (receptum) je pismeni propis liječnika apotekaru o pripremanju lijeka od određenih količina ljekovitih sredstava, o načinu izdavanja lijeka i o njegovoj upotrebi. Dijelovi recepta su: inscriptio, invocatio, ordinatio, subscriptio, signatura, nomen medici, datum ordinacije

08. Zašto danas u medicini učimo latinski jazik
latinski jezik je temelj medicine i srodnih nauka, učimo ga radi anatomije; zato sto je latinski jezik nepromjenjiv jezi, a to je medicine vrlo bitno… (napisati svoje mišljenje)

09. Grafemi i fonemi (razlika)
grafemi se pišu a fonemi se izgovaraju
10. Vokali, konsonanti, diftonzi, geminatae (reći nešto o njima)

vokali su samoglasnici i ima ih 6: a,e,i,o,u i y, koji se čita “i”. (npr. Syria)

konsonanti ili suglasnici su: b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z, x.
“K” nalazimo samo rijetko, u starim riječima, “z” u riječima iz grčkog jezika (npr. zona), kao i takozvane “haknute” (imaju „h“) konsonante ph, th, rh i ch, koje čitamo f, th/t, r i h.

diftonzi ili dvoglasi su kombinacija dva vokala a čine jedan slog. Uvijek su dugi.
To su: ae, oe i au (češći) i eu, ei i ui (rjeđi).

geminatae su udvostruceni suglasnici, npr.terra, stella…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari