Odlomak

Menadžment inovacijama kao faktor konkurentnosti  preduzeća

 

Abstrakt: Inovacije se danas smatraju jednim od ključnih faktora konkurentnosti, kako na nivou nacionalne ekonomije, tako i na nivou poslovnog sistema. Konkurentnost je postala imperativ opstanka i prosperiteta, a održati konkurentsku prednost postao je zajednički imenilac za sve poslovne sisteme u svetu. Pored uticaja cene, kvaliteta i širine asortimana proizvoda i usluga, posebno se ističe uticaj inovativne sposobnosti poslovnog sistema na njegovu konkurentsku sposobnost, odnosno brzine uvođenja novih i superiornih proizvoda ili usluga. Iz tog razloga auotri u ovom radu posebnu pažnju posvećuju pojašnjenju pojma menadžmenta inovacijama, kao jedne od značajnih oblasti kvalitetnog upravljanja poslovnim sistemom, koja za rezultat ima ostvarivanje konkurentnosti poslovnog sistema na tržištu.

Ključne reči: inovacije, menadžment inovacijama, konkurentnost

 

 

UVOD

Inovacije se danas smatraju jednim od ključnih faktora konkurentnosti, kako na nivou nacionalne ekonomije, tako i na nivou poslovnog sistema. One su predmet ovog rada, u kome se najpre definiše pojam inovacija, potom prezentuje nekoliko klasifikacija inovacija, i to prema karakteru (prirodi) inovacija, kao i prema područjima primene inovacija. Posebna pažnja posvećena je pojašnjenju pojma menadžmenta inovacijama, kao jedne od značajnih oblasti kvalitetnog upravljanja poslovnim sistemom koja za rezultat ima ostvarivanje konkurentnosti poslovnog sistema na tržištu.

 

 
1. POJMOVNO ODREĐENJE INOVACIJA

Pojam inovacija je postao veoma značajan u savremenom društvu. Ovaj pojam etimološku osnovu ima u latinskom terminu innovatio koji znači – ono što je uvedeno kao novo, nova pojava, novina, novitet. (Mićunović, LJ., 1991.)
U literaturi se mogu naći različite definicije i tumačenja pojma inovacija, zbog višedimenzionalnosti tog fenomena.
Prema (Drucker P., 1996) „inovacija predstavlja specifično oruđe preduzetnika, sredstvo pomoću kojeg oni koriste promene kao mogućnost za izvršenje različitih proizvodnih ili uslužnih aktivnosti. Inovacija predstavlja radnju, koja obdaruje resurse novim kapacitetima za stvaranje bogatstava. Inovacija, u stvari, kreira resurs. Ne postoji takva stvar u svetu, kao što je resurs, sve dok čovek ne pronađe upotrebnu vrednost nečega u prirodi i to nešto ne obdari ekonomskom vrednošću. Inovaciju predstavlja i sve ono što donosi promene u potencijalu proizvođenja bogatstva kod već postojećih resursa.“
Prema (Milosavljević M., 1996) „inovacija koja vodi tehnološkoj promeni je sposobnost da se da nešto novo što će preduzeće samo da koristi u poboljšanju proizvoda ili procesa, ili će prepustiti drugima da to urade (prodajom prava korišćenja industrijske svojine). Inovacija znači sposobnost da se sopstvena ili tuđa invencija  primeni na proizvode ili tehnološke procese u preduzeću.“
Prema (Certo S., Certo T., 2006) inovacije se iz ugla menadžmenta definišu kao “proces primena novih ideja za unapređenje procesa, proizvoda ili usluga”. Enciklopedija Wikipedia (Wiki1, 2010) daje sledeću definiciju pojma inovacija: “Inovacija je promena, novina ili proces donošenja promena. U humanističkim strukama, pojam se odnosi na proces osavremenjavanja i pozitivne promene u uslugama ili njihovim rezultatima”. Inoviranje je profitiranje (ekonomski, socijalno ili zaštitom sredine) od latentnog potencijala ideja koje su nove za organizaciju (CENTRIM, UK). Još jedno zanimljivo tumačenje inovacija daje (DTI, 2003): „Inovacija je uspešno eksploatisanje novih ideja“.
Iz prethodno navedenih definicija, može se izvesti sledeća tvrdnja: inovacija predstavlja uvođenje isplativih novina.
Inovacije se uvode da bi se ostvarili sledeći ciljevi:

  •  obnavljanje i/ili proširenje skupa proizvoda i usluga, kao i pridružene prodaje;
  •  uspostavljanje novih metoda proizvodnje;
  •  uspostavljanje novih metoda snabdevanja i distribucije;
  •  uvođenje promena u menadžmentu i organizaciji rada.

Inovacija se može smatrati ključnim faktorom konkurentnosti i to:
a)  na nivou poslovnog sistema,
b)  na nivou nacionalne ekonomije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari